Ledigheten øker mye

Arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023, og i januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

Dette tilsvarer 117.000 arbeidsledige personer, noe som er 2.000 flere enn i desember.

Sist gang ledigheten var høyere enn dette var i august 2021.

– Arbeidsledigheten har ligget på rundt 3,5 prosent gjennom store deler av 2023, men etter en økning i løpet av de siste månedene var den i januar på 3,9 prosent.

Om lag to tredeler av siste års økning i arbeidsledigheten har vært blant menn, sier Tonje Køber, seksjonssjef for arbeidsmarkeds- og lønnsstatistikk i Statistisk sentralbyrå.

De siste månedene har sysselsettingen holdt seg stabil, men ledigheten har gått noe opp.

Hvis vi ser hele 2023 under ett finner vi at det var en større økning i antallet sysselsatte enn i antall ledige.

Det betyr at økningen i ledighet i stor grad kom av at det var flere som tidligere var utenfor arbeidsstyrken som leter etter jobb, og ikke at det var flere som har mistet jobben de hadde.

Dette mønsteret kan se ut til å ha snudd, siden de siste tallene viser tilnærmet uendret antall sysselsatte.

Det ble i overkant av 37.900 flere jobber mellom desember og januar, viser sesongjusterte foreløpige tall fra statistikken antall arbeidsforhold og lønn. Det tilsvarer en økning på 1,2 prosent.

Det er alltid mer usikkerhet i jobbtallene for januar, på grunn av flere jobber man ikke får med i de foreløpige tallene sammenlignet med andre måneder.

Jobbveksten kan derfor skyldes at det er fanget opp flere jobber enn vanlig i de foreløpige tallene for januar 2024.

De foreløpige tallene bør derfor tolkes med forsiktighet.

Antall jobber blant lønnstakere som pendler til Norge for å jobbe, også kalt ikke-bosatte har gått ned gjennom store deler av 2023.

I de sesongjusterte endelige tallene var det 96.600 jobber i denne gruppen i januar 2023.

Det var nesten en tangering av det høyeste nivået som er målt for denne gruppen i statistikken.

Mellom januar og desember ble det 7 900 færre jobber for pendlerne. Det tilsvarer en nedgang på mer enn 8 prosent.

Nedgangen blant de som pendler til Norge for å jobbe var størst innenfor forretningsmessig tjenesteyting som omfatter utleie av arbeidskraft, med 4 800 færre jobber mellom januar og desember.

Dette er en nedgang på mer enn 20 prosent.

I bygge- og anleggsbransjen som er den største næringen for pendlerne ble det i løpet av året 2 000 færre jobber i denne gruppen.