Flere unge på AAP

Det har vært en økning av mottakere av arbeidsavklaringspenger i aldersgruppen 18-29 år de siste to årene.

I mars 2022 var det 1 424 unge mellom 18 og 29 år i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP), noe som utgjør 4,1 prosent av befolkningen i aldersgruppen.

For de unge AAP-mottakerne er det hele 65,6 prosent som har psykiske lidelser som den medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne.

– Det er bekymringsfullt for oss i Nordland at så mange unge er utenfor arbeidsmarkedet på grunn av psykisk sykdom, sier Cathrine Stavnes, direktør for NAV Nordland.

– Situasjonen viser at vi i NAV må ha tett samarbeid med helse og utdanning for å gi flere muligheten til å fullføre utdanning og skaffe seg jobb.

Vi har et svært godt arbeidsmarked og virksomheter som er interessert i å gi ungdommer sjansen, så det ligger godt til rette for at flere får muligheten i arbeidslivet.

For å finne gode løsninger må vi ha kompetanse- og tilretteleggingstiltak tett på det virksomhetene og den enkelte ungdom har behov for.

Totalt var det 6 081 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) i mars 2022.

Dette er en økning på 381 personer sammenliknet med samme måned i fjor, noe som tilsvarer en økning på 6,7 prosent.

Dermed var 4,1 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år mottakere av arbeidsavklaringspenger i mars 2022, mot 3,8 prosent i mars 2021.

Den vanligste medisinske årsaken til nedsatt arbeidsevne blant personer som mottar arbeidsavklaringspenger er psykiske lidelser.

Ved utgangen av mars 2022 hadde 39 prosent en eller annen form for psykisk lidelse. Etter psykiske lidelser er muskel- og skjelettlidelser den vanligste diagnosegruppen, med 34 prosent av alle AAP-mottakere.