Fiskekvoter drøftes

Regjeringen vil ha en ny vurdering omkring fiskekvoter, med særlig fokus på de minste båtene og kvotesalg. Her ønsker man innspill fra alle som har synspunkter på dette.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet varslet i Hurdalsplattformet at regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding som gir forutsigbarhet for fiskerinæringen.

Utgangspunktet er å sikre bosetting, aktivitet og lønnsomhet langs hele kysten. Høringen som nå sendes ut gjelder fire sentrale tema i den kommende kvotemeldingen.

– Fisken i havet er fellesskapets eiendom og nå legger vi grunnlaget for ei ny og rettferdig retning i fiskeripolitikken. Fiskerinæringen skal gi økt aktivitet, større verdiskaping og flere helårlige arbeidsplasser i lokalsamfunn langs hele kysten, i tillegg til gode inntektsmuligheter i alle flåtegrupper, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap), og legger til:

– For å lykkes med det, vil jeg samarbeide godt med både organisasjonene i fiskerinæringa og de fiskeriavhengige kystsamfunnene.

Statsråden mener det er nødvendig med bred tilslutning i næringen som et tydelig signal til Stortinget, dersom man skal oppnå en forutsigbarhet som gir mulighet til å videreutvikle hele næringen.

– Forrige regjering brukte seks år på å legge frem en kvotemelding som hverken samlet bred tilslutning eller ga nødvendige avklaringer for næringa.

Om næringa skal ha mulighet til å utvikle seg trengs det en god prosess, og derfor håper jeg mange vil benytte anledningen til å gi et godt gjennomarbeidet svar på høringen, sier Skjæran.

Høringen som sendes ut nå gjelder blant annet rammebetingelser for den minste kystfiskeflåten, gruppeinndeling og begrensninger i størrelse.

Dessuten fordeling av strukturgevinst fra utløpt tidsbegrensning i strukturkvoteordningen, samt kvotefordeling for nordøstarktisk torsk og NVG-sild.

Den kommende kvotemeldingen vil omhandle flere sider ved fiskerienes betydning for kystsamfunnene.

Høringen vil ikke være begrensende til hvilke tema som vil kunne omhandles i den endelige meldingen.

For eksempel har flere forslag allerede vært på høring, som eierskapsbegrensning i kystflåten, ny hovedforskrift om fiskeritillatelser og kvotefaktorer, i tillegg til bearbeidingsutvalgets innstilling.