Færre på uføretrygd

Ved utgangen av juni 2023 var det 13,5 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland som mottok uføretrygd. Antall mottakere av uføretrygd har gått ned to år på rad.

Det siste året er det kun tre fylker som har hatt nedgang i antall uføretrygdede, der Nordland har størst reduksjon med en nedgang på 1,9 prosent.

Ved utgangen av juni var det 19 978 mottakere av uføretrygd i Nordland. Dette er 389 færre enn juni i fjor.

I løpet av første halvår 2023 ble det 636 nye mottakere av uføretrygd i Nordland, som er ni prosent lavere enn samme periode i 2022.

– Den betydelige reduksjonen i nye uføremottakere skyldes blant annet regelverksendring for varighet på arbeidsavklaringspenger fra 1. juli 2022.

Regelverksendringen medførte at flere kunne få forlenget sin periode med arbeidsavklaringspenger og dermed har det vært færre som har søkt uføretrygd, sier direktør ved NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Samtidig som det er færre nye mottakere av uføretrygd er det også mange som slutter å motta ytelsen. De fleste av disse har overgang til alderspensjon.

Nordland har stort behov for arbeidskraft samtidig som en stor andel av befolkningen står utenfor arbeidslivet.

Derfor er det positivt at så mange som 21,5 prosent av de uføretrygdede i Nordland er delvis i jobb per mars 2023.

Noen av disse har som følge av for høy arbeidsinntekt sluttet helt å motta uføretrygd, mens mange fortsatt mottar uføretrygd kombinert med jobb.

Deltakelsen i arbeidslivet er bra for samfunnet, for den enkelte mottaker av uføretrygd og for arbeidsgiverne som får dekket sitt behov for arbeidskraft.

Av fylkets kommuner har Træna, Bodø, Værøy og Moskenes lavere andel uføretrygdede enn landsgjennomsnittet på 10,5 prosent.

Høyest andel uføre i prosent av befolkningen har Bø kommune med 17,9 prosent.

– Fylker og kommuner med en høy andel eldre befolkning har også en høy andel som mottar uføretrygd.

Yngre befolkning trekker andelen som får uføretrygd ned. Det samme gjør et mer fleksibelt og variert arbeidsmarked.

Lokale variasjoner i helse- og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som mottar uføretrygd, sier Stavnes.