Endring i høyskole

Fra 1. august 2022 trer flere endringer i universitets- og høyskoleloven i kraft. Studenter som har barn kan ha rett på individuell tilrettelegging, i tillegg til rett til permisjon og utsatt eksamen.

Nå blir det en overordnet nasjonal regel om rett til permisjon ved militærtjeneste, verv i studentpolitiske organer og når andre særlige grunner foreligger.

Det kan for eksempel være toppidrettsutøveres behov for permisjon for å delta på arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå.

I tillegg skal institusjonene fastsette egne forskrifter om permisjon der institusjonene kan gi studentene videre rettigheter enn det som følger av loven.

En student i permisjon skal fortsatt skal ha studie- og eksamensrett.

Det betyr at rettighetene for studenter ved graviditet og etter fødsel blir tydeligere, det blir nasjonale regler for studentpermisjon og studenter ved private institusjoner får også rett til å velge hvilket norsk skriftspråk de vil ha på eksamen.

Fra 1. januar 2023 flyttes godkjenningen av utenlandsk fag- og yrkesopplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning fra NOKUT til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Stortinget har 30. mai 2022 fattet vedtak til lov om endringer i opplæringsloven, universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (endring av NOKUTs oppgaver, studentrettigheter mv).

Endringene trer i kraft 1. august 2022, med unntak av endringene som gjelder NOKUTs oppgaver knyttet til godkjenning av utenlandsk utdanning. De trer i kraft 1. januar 2023, samtidig med at oppgavene flyttes ut av NOKUT.