Foreslår Måsmyran skole

En stor jobb skal nå gjøres med å planlegge ny barneskole og idrettshall i Lamarka på Sortland. Her foreslår man et helt nytt prosjektnavn, som er Måsmyran skole- og idrettspark.

Her kommer kanskje Måsmyran skole og Måsmyran idrettshall.

Politikerne i Sortland har bestemt at ny barneskole skal bygges nord for Lamarka skole, og en ny idrettshall sør for dagens Blåbyhall.

Da er navnene Lamarka, Blåby og Sortland allerede oppbrukt, og en ny skole bør kanskje få et helt nytt navn.

Ansatte i kommunen har sjekket litt om hva området tidligere er blitt kalt, av lokale barn og på «folkemunne».

Måsmyran er det man har festet seg med og derfor foreslår kommunedirektøren nå at det blir oppstart av prosjektet «Måsmyran skole- og idrettspark».

Natland, Skjellbekken og Lamarka er andre forslag, men geografisk stemmer ikke disse helt med plasseringen.

Reguleringen skal skje av hele feltet fra og med Bjørklundveien og nordover til og med gressbanen.

Saken skal opp i formannskapet kommende torsdag og da vil man kanskje også bestemme navnet på «barnet».

Måsmyran er alternativt navn til Lamarka og Natland. Rød ring rundt prosjektområdet.

Hensikten med detaljert regulering for Måsmyran skole- og idrettspark, er å avklare fremtidig bruk av det arealet man har her.

Planen skal vise samlet utnyttelse, inkludert plassering av skole, svømmehall og idrettshall.

Den skal også vise adkomstveier, internveier, gangveier, parkering, snødeponi, renovasjon og tekniske anlegg.

Dessuten må adkomst for myke trafikanter, med gangveier, fortau og stier, legges inn i dokumentene.

Formelt må også en konkret plan avklare løsninger for vann, avløp og overvann.

Denne skal også gi grunnlag for kjøp av tomtegrunn, eller ekspropriering om noen ikke vil selge frivillig.

En egen del skal vise detaljert regulering for Bjørklundveien, for å avklare samlet trafikkavvikling fra Vesterålsgata opp til Vesterveien.

Planen skal avklare sammenkobling mot Lamarkbakken og Rundheia, samt vise eventuelle justeringer mot Vesterveien.

En prosjektering av rundkjøring eller kryss nede mot Vesterålsgata skal også inn i planen.

Sortland kommune vil sette bort mye av dette arbeidet til firma som er spesialister med reguleringsplaner.

Derfor ønsker man å få et klarsignal fra politikerne allerede nå før sommeren, slik at anbudspapir kan sendes ut før fellesferien.

Man er også spent på tilbakemelding fra Statsforvalteren (fylkesmannen) når det gjelder nedbygging av et stort myrområde.

Miljøhensyn kan skape utfordringer her, som Sortlands politikere så langt har sett helt bort fra.