Vil verne Godfjorden

Fylkesmannen i Nordland (statsforvalteren) klager på avgjørelsen til Sortlands politikere om å åpne Godfjorden for oppdrett. Saken må derfor behandles helt på nytt igjen.

Sortlands politikere vil åpne Godfjorden for oppdrett, til tross for massive protester. Gapøya til høyre i bildet (arkivfoto).

Politikerne i Sortland gav før jul grønt lys for oppdrett ytterst i Godfjorden, til tross for massive protester fra fjern og nær. Nordland fylke, Fylkesmannen i Nordland og nabokommunen Kvæfjord kom med klare advarsler.

Tross protestene vedtok Sortland kommune å gi Eidsfjord Sjøfarm AS dispensasjon fra den vedtatte arealplanen, slik at det kan legges ut oppdrettsanlegg både ved Kinnholmen og vest for Gapøya.

Nå har Fylkesmannen i Nordland (nå Statsforvalteren) klaget på vedtaket og saken må derfor behandles en gang til av kommunen. Dersom Sortland står på sitt, må saken opp til til behandling på fylkesmannsnivå, hos en settefylkesmann.

Ankepunktet fra fylkesmiljøsjef Tore Vatne er at Sortlands politikere helt uten videre setter til side både sin egen og Kvæfjords vedtatte arealplaner. Begge planer er juridisk bindende og sier at Godfjorden skal være oppdrettsfri.

-Avklaring på bruk og vern av sjøarealene skal som utgangspunkt skje gjennom overordnet planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjonssaker. Kommunen har relativt nylig vedtatt kommuneplanen, og det skal mye til for at denne skal kunne fravikes, slå Vatne fast.

Arealbeslag

Sortlands politikere har begrunnet sitt vedtak med at «samfunnsmessige konsekvenser» tilsier at man bør tillate oppdrett og derfor har gitt dispensasjon fra arealplanen. Det godtar ikke statsforvalteren uten videre.

-Akvakultur representerer normalt sett en eksklusiv bruk gjennom direkte arealbeslag. Blant annet er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter av et oppdrettsanlegg. I tillegg er det forbudt å ferdes nærmere enn 20 meter fra oppdrettsanlegg.

Dette vil virke inn på bruken av området både for fiskere og allmennheten, påpeker Tore Vatne hos Statsforvalteren i Nordland.

Påklager

– Hensynet til allmenne hensyn i Godfjorden, og da spesielt dens verdi for naturmangfold og fiskeri, vil etter vår vurdering bli skadelidende og vesentlig tilsidesatt av den innvilgede dispensasjonen.

Det synes heller ikke å foreligge en klar overvekt av fordeler i dette tilfellet. Vilkårene i plan- og bygningsloven er etter vår vurdering ikke oppfylt i dette tilfellet, og Fylkesmannen påklager derfor Sortland kommunes vedtak.

Klagen fremsettes for kommunen for behandling i henhold til forvaltningsloven § 33. Dersom ikke klagen blir tatt til følge, må sakens dokumenter oversendes Fylkesmannen for videresending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for oppnevning av settefylkesmann.

Fra 1. januar 2021 skiftet Fylkesmannen navn til Statsforvalteren, for å gi en kjønnsnøytral tittel på stillingen.