Vil stanse utbygging

Eierne av Coop-bygget på Strandskog ønsker å bygge ut, men kommunen vil trolig gå inn for å stanse disse planene. En utbygging vil bety at eiendommen må kalles for et «kjøpesenter».

Coop-bygget på Strandskog eies av investorer fra Oslo, og en videre utbygging blir trolig stanset av kommunen allerede i planfasen (arkivbilde).

Da kommunen og fylket gav klarsignal for utbygging av Strandskogjordet for Coop, var det en klar forutsetning at det aldri skulle bli noe kjøpesenter der med mange butikker. Under tvil ble det godtatt to butikker vegg i vegg, ettersom begge er eid av Coop.

Eiendommen er senere blitt solgt flere ganger og eies nå av Aka As, som kontrolleres av Åge og Hallvard Thoresen i Hønefoss. Dette er et av Norges største selskap innen eiendom for næringsbygg og forretninger.

Det er imidlertid Fazenda Utvikling As som søker kommunen om klarsignal for utbygging, og det er samme selskap som ledet et opprinnelige prosjektet.

Politikerne i Sortland får saken på bordet til kommende møte i formannskapet, og det ligger da en klar oppfordring fra rådmannen (kommunedirektøren) om å si nei til ønsket om å starte opp en prosess med omregulering av Strandskogjordet.

Eierne ønsker å bygge ut mot nord, vegg i vegg med Coop Extra, slik at man får 2.000 kvadrat nytt salgsareal fordelt over to etasjer. Eierne mener det er god plass på tomta og at dette kan gå helt fint for både trafikk og andre forhold knyttet til eiendommen.

Fra kommunen blir det hevdet at man ennå ikke har løst floken omkring avkjørsler og veikrysset mellom Vesterålsgata og Strandskogveien. I denne forbindelse vil trolig kommunen ta over saken, dersom eierne er villig til å dekke et beløp som kommunen mener er riktig.

En videre utbygging vil imidlertid raskt kollidere med den gamle tillatelsen, der Nordland fylke gav grønt lys under klar forutsetning om at det aldri ville bli noe nytt kjøpesenter her. Om det nå bygges ut 2.000 kvadrat nytt salgsareal, som så leies ut til andre butikker, må eiendommen defineres om fra «næringsbygg» til «kjøpesenter».

Dette vil stride mot både den vedtatte Byplanen for Sortland, vedtatte retningslinjer for Nordland fylke og statlige pålegg om å begrense nye kjøpesentre utenfor byene.

Kommunedirektøren for Sortland skriver: -Reguleringsprosesser er ressurskrevende. Dette gjelder både for eksterne og kommunens egne ressurser. Administrasjonen vil alltid forholde seg til lovpålagt saksbehandling med frister.

Samtidig er det i enkeltsaker viktig å opplyse om hvilke prosesser som kommer i konflikt med entydig nasjonal og fylkeskommunal politikk. Dette planinitiativet anses å være i en slik konflikt, og vil således kunne bli utfordrende og ressurskrevende, med et høyst usikkert sluttresultat, hevder rådmannen.

Administrasjonen i Sortland kommune har fra første dag stilt seg tvilende til ønsket om videre utbygging på Strandskogjordet, nettopp med bakgrunn i historikken og de klare vedtak som da var fattet.

Eierne vil likevel forsøke å få gjennomslag for sitt ønske, som igjen betyr en høyere utnyttelse av tomta og de investeringer som allerede er gjort her. Årlige leieinntekter fra Coop er nå 7,2 millioner, og eierne ser nok for seg en betydelig økning av dette med 2.000 kvadrat ekstra til utleie.