Vil skåne Lapphaugen

Planen om å sprenge ut deler av Lapphaugen i Sortland og bygge elementfabrikk her, møter sterk motbør. «Fylkesmannen» vil skåne haugen og heller ha fabrikken i fjæra på Selnes.

Kystlynghei er en truet vegetasjon og denne finnes på Lapphaugen (illu. foto).

Sortland kommune har gitt grønt lys for å sprenge ut Lapphaugen, der Kronstein-gruppen (SE-gruppen) ønsker å lage ny tomt til en fabrikk for elementer.

Naboene har klaget og fått medhold hos statsforvalteren (fylkesmannen).

Saken er nå på bordet hos statsforvalteren i Trøndelag og her er man svært skeptisk til planene.

Første runde i reguleringsplanen ble stanset med krav om nye utredninger for alternativ plassering av fabrikken.

Kronstein-gruppen gjorde det de ble bedt om, men konklusjonen ble som før. Lapphaugen må sprenges bort for å gi plass til fabrikken.

Sortland kommune gikk god for dette og sendte saken videre til statsforvalteren igjen.

Nå er konklusjonen derfra klar – for andre gang. Lapphaugen er kun siste utvei for prosjektet.

– Det kan synes som om utredningene som er gjort i betydelig grad har tatt med forhold som favoriserer lokalisering ved uttak av Lapphaugen, sier Svein Einar Stuen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Han godtar ikke konklusjonen fra Kronstein-gruppen og Sortland kommune.

Svein Einar Stuen mener elementfabrikken bør plasseres på det nye industriområdet som nå fylles ut på Selnes.

Fabrikken blir kanskje 200 meter lang, men det er god plass til dette på den fyllingen som planlegges i fjæra ved Selnes bygdehus. Den blir ca 480 meter lang.

– Lokalisering med nær tilknytning både til havn og hovedvei tilsier at dette alternativet bør være svært gunstig for transport av råvarer og ferdige byggelementer.

Dette er ikke omtalt i de vurderingene som er gjort, påpeker Stuen.

«Fylkesmannen» mener elementfabrikken bør ligge på fyllinga ved Selnes bygdehus (merket rødt).

Han trekker også frem et helt nytt poeng i saken og det er naturmangfoldet på Lapphaugen.

– På rødlista for 2021 er kystlynghei klassifisert som sterkt trua naturtype, påpeker Svein Einar Stuen hos statsforvalteren.

– Slike lokaliteter har verdi, bl.a. for insekter og fugler, i tillegg til den pedagogiske verdien av å ha dette i nærheten til bebyggelsen på Sortland.

Vi vil oppfordre til at det blir gjennomført ei ny naturtypekartlegging av Lapphaugen i samsvar med moderne kartleggingsmetodikk, sier Stuen.

Sortland kommune har på sin side nettopp sendt klage til Sivilombudet, da man mener statsforvalteren i Trøndelag gjør en urimelig overprøving av kommunestyret.

Varaordfører Tove Mette Bjørkmo mener politikerne i Sortland bør få bestemme.

– Når kommunen henvender seg til Sivilombudet i denne saken, skyldes det at statsforvalterens vedtak og vurderinger i saken etter kommunens syn vil medføre en forvaltningspraksis fremover som vil gir en uholdbar uforutsigbarhet i planprosessen for kommunen, tiltakshavere og andre berørte parter.

Kommunen mener at statsforvalteren i liten eller ingen grad har vektlagt skjønnsutøvelsen og selvstyret til kommunens øverste organ, kommunestyret, påpeker Bjørkmo i sitt klageskriv til Sivilombudet.