Vil selge Kunstnerhuset

Driften av Kunstnerhuset på Sortland går stadig med underskudd og nå ber man kommunen om ekstra penger. Rådmannen svarer betinget OK, men gjentar at det beste er å selge huset.

Den tidligere sykestua, nå Kunstnerhuset, er i kommunalt eie fortsatt, men kan bli lagt ut for salg (arkivfoto).

-Rådmannen opprettholder sitt tidligere standpunkt, at Sortland kommune avhender Kunstnerhuset AS i det åpne markedet. Dette vil gi kommunen inntekter for bruk i investeringsbudsjettet og økt egenandel, samt bortfall av årlige driftstilskudd fra kommunen.

Dette sier rådmannen i sin saksutredning til lokalpolitikerne, som skal samles til høstens første møte torsdag. En av sakene som da står på kartet er nytt tilskudd til driften av Kunstnerhuset As. Nå søkes det om 90.000 kroner i tillegg til de 100.000,- man tidligere har fått.

Engasjerte kunstnere og støttespillere har ved flere anledninger «presset» kommunen til å fortsette driften av Kunstnerhuset, selv om driften i mange år har hatt røde tall. Inntektene skulle øke, har man blitt lovet, men det motsatt har skjedd. I år ventes det kun 110.000 kroner i inntekter, mens utgiftene blir 266.000 kr.

Formannskapet i Sortland får nå saken til ny behandling og det blir derfor en ny vurdering om eiendommen skal legges ut for salg. Slikt vedtak er blitt gjort før, blant annet da Kulturfabrikken ble vedtatt, men salget er aldri blitt gjennomført.

Kunstnerhuset AS ligger nå driftsmessig under Kulturfabrikken KF, men til syvende og sist kommer pengene som subsidierer driften fra kommunekassen. Og her er det mange som ønsker en bit.

Sortland kommune brukte i fjor kr 3.351,- pr innbygger på kultursektoren, mens snittet for Nordland var kr. 2 521,- og Norge ellers var kr. 2 325,-. Sortland lå dermed 43 % høyere enn resten av landet i bruk av «kulturpenger» fra kommunekassen.

Driftsutgiftene for kultursektoren (pr. innbygger) økte fra 2017 til 2018 (fra kr 3.176,- til 3.351,-) og tilsvarer en økning på 5,5 %. For kommunale kulturbygg er andelen av brutto driftsutgifter i Sortland kommune 1,5 % av andel totale utgifter. For Nordland fylke er andelen av totale utgifter til kulturbygg 0,5 % og landet forøvrig 0,4 %.

Spørsmålet politikerne derfor nå må drøfte er om man skal fortsette denne rause linjen, eller om det blir en smule innstramming i tilskuddene til kulturformål.

Selskapet Kunstnerhuset AS får trolig uansett de 90.000,- man nå ber om, for å unngå konkurs i firmaet. Kommunen er altså eieren og må nok uansett dekke driften helt frem til en eventuell ny eier kan overta, dersom det blir vedtatt et salg.