Vil overstyre Sortland

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag liker ikke at Sortlands politikere nylig gav grønt lys for masseuttaket på Kringelen. Nå er det kommet anke på vedtaket, slik at saken må behandles på nytt.

Formannskapet i Sortland var i april på befaring i steinbruddet på Kringelhøgda og deretter gav man grønt lys for driften og dispensasjon fra kravet om umiddelbar reguleringsplan.

-Vi registrerer at kommunen har fattet et positivt vedtak i saken og innvilget dispensasjon fra reguleringsplankravet. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag påklager derfor vedtaket. Vi ber om at klagen gis oppsettende virkning, skriver seniorrådgiver Thomas Aarskog hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til Sortland kommune.

I samtale med Vesterålnytt utdyper Aarskog dette. -Vi varslet jo allerede i mars at vi ville påklage en slik dispensasjon som formannskapet nå har vedtatt. Vi mener denne bryter med Plan- og bygningsloven, sier Thomas Aarskog, som kjenner godt til saken på Sortland. Aarskog er forøvrig tidligere klassekamerat av Rune Stigen Kvannli, som nå er Sortlands kommuneplanlegger.

-Vi har behandlet denne saken da Fylkesmannen i Nordland, Hill-Marta Solberg, mente seg inhabil. Om Sortland formannskap opprettholder sitt tidligere vedtak, vil saken bli sendt til en annen fylkesmann. Det kan bli Finnmark eller Sør-Trøndelag, sier Aarskog.

-Normalt skal det mye til før en fylkesmann går imot enstemmige vedtak fra kommunale organ, som formannskap eller kommunestyre. Om ikke Sortland omgjør sitt vedtak, så er det vel helt åpent hva resultatet i neste runde vil bli, påpeker Aarskog.

Han forklarer videre at formuleringen om «oppsettende virkning» er en standard frase man bruker i slike saker, for at det ikke skal bli satt i verk noe før et endelig vedtak er gjort.

Formannskapet i Sortland vedtok enstemmig den 20. april å gi AMK Eiendom AS dispensasjon fra kravet om reguleringsplan, for å hindre at steinbruddet måtte stenge umiddelbart. Det ville fått innvirkning på vegbyggingen mellom Kvalsaukan og Maurnes.

Dispensasjonen gjelder fram til reguleringsplan er vedtatt. Arbeid med reguleringsplan skal igangsettes innen 2 måneder etter at arealplan er vedtatt. Forslag til reguleringsplan skal sendes kommunen innen 5 måneder etter at ny arealplan er vedtatt.

-Det er nettopp kommet et brev fra Sametinget om denne saken, ser jeg. Også de mener det var uriktig av Sortland formannskap å innvilge dispensasjon, sier Thomas Aarskog.

Sortland formannskap gav dispensasjonen på klare vilkår. Dersom det ikke blir vedtatt reguleringsplan som angitt, opphører dispensasjonen 1 år etter at arealplan er vedtatt, men likevel ikke før 3 måneder etter at det er avklart at reguleringsplan ikke blir vedtatt.

Arealplanen skal snart opp til behandling, ettersom den har vært ute på 2. gangs høring. Ifølge kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli kan den komme opp til endelig behandling av kommunestyret den 15. juni. Kringelen er en del av denne planen, ettersom området ikke ble tatt med i Byplanen for Sortland.