Vil løse Kringel-krangel

Arealplanen for Sortland ble enstemmig godkjent torsdag av formannskapet. Eneste punkt som vakte debatt var avsnittet om Kringelen, og her vil man nå forsøke å bilegge striden som er oppstått.

-Dette er et industriområde som har vært i bruk som massetak i flere tiår. Om det etterpå blir boliger her, skjønner jeg ikke at det skal presse noen bort, sa Beate Bøe Nilsen (H) under debatten om Kringelen i formannskapet (fotomontasje Vny).

Byplanen for Sortland er vedtatt med retningslinjer for sentrum og nå er kommunen i avsluttende fase med Arealplanen for resten av Sortland. Her listes det konkret opp hvor folk i fremtiden skal kunne bygge hytter, hus og industri. Planen inneholder detaljerte kart der hele kommunen er omfattet, fra Blokken i sørøst til Forfjorden i nordvest, fra Sigerfjord i øst til Holmstad i vest.

Da formannskapet drøftet planen torsdag, etter en detaljert fremstilling fra kommuneplanlegger Rune Stigen Kvannli, så var det ingen stor uenighet. Camilla Fossem (Rødt) bad om at saken måtte utsettes, da hun mente den er alt for omfattende til å avgjøre så raskt som det nå legges opp til. Det fikk hun ikke gehør for, da de andre mente man uansett må komme tilbake til saken når planen nå legges ut igjen for ny høring, og senere skal opp i kommunestyret.

Som nevnt i flere artikler her hos Vesterålnytt så er det ett sted man har fått en særdeles vanskelig interessekonflikt. Det er på Kringelen, der det har vært et grustak i vel 40 år. Ca 2 kilometer unna dette ligger gården til Sortlands eneste reineier. Han mener at etterbruk av massetaket til boligtomter, vil kunne forstyrre reinflokken som beiter og trekker forbi på Kringelmyrene. Eierne av masseuttaket er ikke enige i dette og har lansert planer om et boligfelt når steinbruddet er slutt.

-Jeg føler ubehag på vegne av eierne på Kringelhøgda. Dette er en sak som vi må kunne finne en løsning på, sa Beate Bøe Nilsen (H) og henviste til den innsigelsen som Sametinget har fremmet. -Området har vært i bruk som massetak i flere tiår, og jeg skjønner ikke at etterbruk til boliger skal presse bort noen, påpekte Bøe Nilsen.

-Kommunen har hatt et konstruktivt møte med representanter for Sametinget og reindriften. Vi tar nå Kringelen inn i Arealplanen igjen og skal sikre reindriftens interesser og fortsetter dialogen, opplyste rådmann Randi Gregersen. Møtet var på Sortland sist fredag.

-Vi hadde jo denne konflikten oppe da vi behandlet Byplanen for et par år siden. Er vi kommet noe nærmere en løsning, spurte Roar Wessel Olsen, uten å få noe direkte svar.

-Hvor er eierne i dette forholdet? Skal de trekkes med i dialogen, spurte Sigurd Jacobsen (AP).

-Jeg er glad for at det har vært forhandlinger og at det nå føres en dialog der partene kan komme frem til en løsning alle kan godta, sa ordfører Tove Mette Bjørkmo. Rådmannen la deretter frem et nytt forslag til vedtak som straks etter fikk enstemmig bifall av formannskapet. Her slår man fast at Kringelen skal tas inn i Arealplanen og at reindriftens interesser skal sikres.

Følgende forslag ble enstemmig vedtatt: Sortland kommune innarbeider massetaket på Kringelen i arealplanen. Arealet må omfatte det som ligger i gjeldende kommuneplan samt eventuell utvidelse. Området forutsettes regulert. Slik regulering skal igangsettes umiddelbart etter vedtak av kommuneplanen. Det skal utarbeides bestemmelser både i kommuneplanen og videre detaljregulering som sikrer reindriftas interesser i området. Partene i saken skal drøfte hvilke konkrete bestemmelser som bør innarbeides i planen. Dette skal gjøres seneste før Sametinget gir sin uttalelse til planforslaget ved 2. gangs offentlig ettersyn.