Vil ha bort gjerdene

Bønder og andre har ikke lov å sette opp gjerder helt inntil veibanen eller lagre rundballer i grøftekanten. Nå sendes det ut varsel til både grunneiere og kommuner om å etterleve dette.

Disse gjerdene er satt opp ulovlig (foto: Nordland fylkeskommune).

Flere grunneiere både i Sortland og ellers av Nordland har den senere tid fått brev fra Statens vegvesen og fylket, med pålegg om å fjerne gjerder.

Nordland fylke og Statens vegvesen registrerer at gjerder blir satt opp på vegens eiendomsområde uten at det er gitt tillatelse til dette.

Disse gjerdene kan utgjøre stor trafikkfare, og særlig gjelder dette strømgjerder som plasseres på vegskulder.

Grunneier kan sette opp gjerde på egen eiendom i eiendomsgrensen til offentlig veg, men aldri nærmere veg enn 3 meter, av hensyn til de myke trafikantene.

Gjerde må alltid plasseres utenfor veggrøft. Gjerde må plasseres slik at det er fri tilgang ved inspeksjon av stikkrenner.

Minstegrensen gjelder også for gjerder som er satt opp for å holde husdyr borte fra vegen.

I tillegg til at gjerdet er til hinder for veidrift, kan gjerdet være til stor fare for de myke trafikantene, både de som går og sykler.

– Vi har i tillegg opplevd at tråd har løsnet fra gjerdestolper, og flagret over vegen – med fare for å vikle seg inn i sykler og motorsykler.

Vi drifter og vedlikeholder ikke bare vegene, mens også sidearealene, sier veiforvalter Maria Renate Olsen i Nordland fylkeskommune.

Reglene gjelder både fylkesveier og riksveier.

– Gjerder som plasseres på vår veigrunn hindrer oss i å utføre oppgaver som grøfting, kantklipp og rydding av skog.

Dessuten er det behov for inspeksjon av ulike objekter som rekkverk, stikkrenner, skiltpunkt og leskur, skriver Olsen i brevet til grunneierne.

Gjerder som har forfalt må enten fjernes eller settes i stand. Ødelagte gjerder som ligger i grøft, kan i tillegg skade utstyr og maskiner ved kantklipp.

Det er ikke tillatt å feste gjerde i rekkverk, skiltpunkt eller leskur.

Veieier må ha fri tilgang til drift, vedlikehold og inspeksjon av rekkverkene langs veg.

Det er heller ikke tillatt å bruke piggtråd på gjerder ved offentlig veg.

– Vi anmoder alle som fortsatt har piggtråd på sine gjerder om å fjerne disse umiddelbart, da de utgjør stor risiko og fare for myke trafikanter spesielt, skriver Olsen.