Vil gjenbruke stålhall

En gammel stålhall ved nedlagte Nortura på Sortland skal nå rives og flyttes. Kommunen ser dette som et miljøprosjekt, med gjenbruk som lagerhall for uteseksjonen i teknisk drift.

Denne hallen skal rives og flyttes til Vestmarka (foto: VNY).

Forleden signerte Sortland Entreprenør AS avtalen om å flytte den gamle stålhallen som var fryselager ved Norturas anlegg på Natland.

Kostnaden er ikke avklart, men det er snakk om millionbeløp.

Kommunen søkte i fjor om tilskudd for dette hos Miljødirektoratet, men fikk avslag.

I søknaden var prosjektet beregnet til 3,7 millioner, inkludert opparbeidelse av tomta, og man anslo å kunne spare 450.000,- ved gjenbruk.

Miljødirektoratet avslo søknaden fordi kommunen ville spare penger, i stedet for å få økte kostnader.

– Prosjektet er konkret og ambisiøst og Miljødirektoratet vurderer at dette vil kunne bidra til omstilling til sirkulær økonomi, skriver seksjonsleder Herdis Laupsa i sitt avslag.

Kommunen kalkulerer at gjenbruk vil redusere klimagassutslippet med 90 tonn C02-ekvivalenter ved gjenbruk av bygningselementene, fremfor å kjøpe nye materialer.

Nå skal altså hallen uansett flyttes og bli en del av driftsbasen for kommunalteknikk og parkavdelingen i Vestmarka.

Basen i Vestmarka er allerede opparbeidet med to plasthaller (foto: Sortland kommune).

Sortland Entreprenør AS sier at å gjenbruke et industribygg er noe helt nytt.

Her må man ha godt lagarbeid, solid fagekspertise og vilje til innovasjon.

Derfor er det naturlig at dette prosjektet utføres som en samspills-entreprise, hvor alle involverte parter jobber på lag for å oppnå best mulig resultat.

Det betyr at prisen er uavklart, og man vil avtale nærmere både fremgangsmåte og kostnader etter hvert.

Sortland kommune er godt i gang med å etablere en ny base for uteseksjonen i enheten teknisk drift.

Målet er å samle ansatte innenfor renhold, byggdrift, park, vei, vann og avløp på ett sted.

Dette gjelder også de samme ansattes behov for lager, uterom og personalfasiliteter.

Første byggetrinn var å opparbeide tomta og flytte to plasthaller som tidligere også var montert ved den gamle Nortura-eiendommen.

Hallene har nå fått nye porter, strøm og vann, slik at de er klare for å tas i bruk.

Sortland kommune omtaler gjenbruken av hallene for en miljøbevisst handling, ved å bruke på nytt noe som fremdeles er brukbart.