Vil fylle og bygge

Vest for Strand gamle fergekai ønsker eierne å fylle ut i sjøen for å gi plass til nye bygg. Planen om boligblokker her er lagt bort og i stedet kan det nå komme næringsbygg her.

Markert mørkt område i sjøen er omtrentlig planlagt utfylling (foto VNY).

Initiativet til denne saken kommer fra firmaet Strand Panorama AS, som eies av Finn Pedersen og Einar Mårstad.

Arealet som avsatt til næring her i byplanen er ca 30 dekar.

Tanken nå er å fylle ut til kote -10, altså bra langt ut i sjøen.

Dette medfører noe økt areal og man kommer opp i ca 50 dekar totalt.

Noe av dette skal være til næringsvirksomhet, men i ytterkant kommer en kyststi og kanskje kai.

Aktuelt netto næringsareal anslås til 40 dekar.

En utnyttelse på 60 % av tomta er vanlig i sentralt beliggende næringsområder.

Dermed blir det mulig å etablere næringsbygg med til sammen på omkring 24.000 kvadratmeter gulvareal.

Intensjonen er å åpne for at det kan bygges med maksimal mønehøyde på 11 meter over planert terreng.

Det betyr at det kan bygges inntil 3 etasjer på området. Høyere enn dette betyr krav om heis.

Konkret høyde utredes og fastsettes i detaljreguleringen som kommer senere.

Eierne av området lanserte en plan i 2018 om å bygge små boligblokker på samme sted.

Krav fra Statens vegvesen gjorde dette ganske utfordrende, ettersom man måtte anlegge en dyp undergang på riksveien.

Denne undergangen ville ta en del av tomta der Extra (Prix) i dag har parkering, og det har man nå satt en strek over.

Tanken for næringsutbygging er avkjørsel direkte fra hovedveien, ettersom det bli begrenset trafikk inn og ut av området.

Prosjektet er nå lansert for Sortland kommune av konsulentene til Asplan Viak på vegne av Strand Panorama AS.

Dette betyr at man får en konkret saksbehandling fremover, der naboer og offentlige instanser kan få gi sine uttalelser.

Til slutt vil man ende opp med en ny reguleringsplan, der alle detaljer for området blir fastlagt.