Vil doble laksemerdene

Laksefirmaet Cermaq har stengt slakteriet i Alsvåg og flytter driften fra Øksnes. Oppdrett vil man fortsette med og søker nå om å få godkjent dobbelt så store merder som man har i dag.

Ved Børrøya (til venstre i bildet, mens Dyrøya er til høyre) i Øksnes vestbygd planlegger Cermaq en stor utvidelse av oppdrettsmerdene, slik at man kan få 12 merder a 100 meter (arkivfoto).

Skuffelsen har vært stor i Øksnes etter at Cermaq la ned slakteriet i Alsvåg for å satse på et nytt stort anlegg i Steigen. Øksnes mistet dermed 40 arbeidsplasser og det er fortsatt ikke kommet noen avgjørelse om ny drift i Alsvåg. Cermaq har ikke funnet en akseptabel kjøper for anlegget der, til tross for flere lokale interessenter og sterkt påtrykk fra kommunen.

Selskapet har flere konsesjoner for laksoppdrett i Øksnes og disse vil man fortsatt drifte. Cermaq ønsker faktisk også å utvide kraftig, slik at man nær dobler volumet ved Børrøya og Gisløya. Begge steder ser man for seg at det kan bli biomasse i sjøen på hele 5.460 tonn.

Selskapet har nå sendt henvendelse til Øksnes kommune der man ber om dispensasjoner fra arealplanen for å gjøre slike utvidelser. Mens selskapet altså har vært nokså lunkne til å følge opp den lokale nedleggelsen i Alsvåg, ber man kommunen åpne for å produsere mer laks som kan sendes til Steigen for å slaktes.

Nordøst for Børrøya, mot Saltberget, har det ikke vært oppdrett siden 2012. Her har man tidligere hatt tillatelse for 3.120 tonn biomasse. Cermaq planlegger å ta i bruk denne lokaliteten igjen neste år, og vil da utvide betydelig. Målet nå er å komme i gang med 5.460 tonn laks i Børrøyfjorden, dersom tillatelser blir gitt. Første trinn av prosessen er at Øksnes kommune godkjenner planene.

Det tidligere anlegget bestod av 14 «bur» i konfigurasjon 2 x 7, med burstørrelse 50 x 55 meter. Det nye anlegget planlegges med 12 bur i konfigurasjon 2 x 6, med burstørrelse 110 x 110 meter. Dette gir rom for bruk av 160 meters ringer, som brukes i dag, skriver Cermaq i sin søknad til kommunen.

Dersom utvidelsen ved Børrøya blir godkjent, kan det bli 12 bur med størrelse på 110 meter her for 5.460 tonn laks. Skissen viser Cermaqs plan for anlegget, som vil ruve godt i fjorden.

Cermaq Norway AS eier og driver både lokalitetene «Børøya» og «Gisløy S» i Øksnes kommune. I forbindelse med en befaring i 2017 påpekte Kystverket at det ikke var fullt samsvar mellom arealet som er godkjent for disse lokalitetene, og faktisk beliggenhet for utlagte anlegg. Cermaq vil derfor søke om godkjenning av korrekte arealer, samtidig som vi vil søke om endring av godkjent biomasse ved lokalitetene.

Søknaden nå omfatter også merder ved Gisløya. Lokaliteten der har vært midlertidig godkjent for 3.900 tonn biomasse fram til årsskiftet, mens gjeldende tillatelse per i dag er 2.340 tonn. Forrige generasjon ble slaktet ut våren 2016 og nå planlegges det nytt utsett til sommeren. Dagens anlegg har 6 bur på 90 x 90 meter, i konfigurasjon 1 x 6 bur.

Et eventuelt nytt framtidig anlegg ved Gisløya planlegges med 12 bur på 100 x 100 meter, i konfigurasjon 2 x 6 bur. Dersom miljøundersøkelsene på den kommende generasjonen dokumenterer
bærekraftig drift vil Cermaq vurdere videre oppsøking av biomasse for neste generasjon. Det vil da også være aktuelt å legge ut ny og større rammefortøyning for større ringer og utvidet produksjon ved Gisløya.

De to Cermaq-anleggene vil dermed kunne øke slik at man nærmest dobler produksjonen av laks. Det ironiske her er at dette vil skje kort tid etter at slakteriet i Alsvåg stenger dørene og Cermaq heretter skal sende all fisken i brønnbåt til Steigen for slakting.