Myre skole på anbud

Utbyggingen av Myre skole er nå lagt ut med invitasjon til entreprenører som vil ta jobben. Det skal bli 4 nye klasserom pluss grupperom, garderober og lærerværelse på til sammen 400 kvadrat.

Skissen av Myre skole er gjort slik i anbudspapirene som er lagt ut fra Øksnes kommune, Hvordan skolen blir i endelig løsning, vet man foreløpig ikke så mye om.

Vedtaket om å legge ned Sommarøy barneskole betyr at elevene derfra blir flyttet over til Myre skole. Ungdomstrinnet ved Alsvåg skole skal også flyttes til Myre. Dette ble vedtatt av politikerne før jul, av hensyn til kommunens økonomi i første rekke. Man mener dessuten at tilbudet til elevene blir minst like bra ved en felles skole i kommunesenteret.

Som konsekvens av dette må skolen på Myre bygges ut. Det skal i første runde bli en midlertidig løsning, som kan stå i 2-4 år, inntil en nybygg er på plass. Dette blir dermed «moduler», som senere kan brukes til andre formål. Slike enheter ble tidligere ofte kalt «brakker», men nå er det altså noe som er betydelig over «brakke-standard» kommunen ønsker. Likevel skal modulene være slik at de lett kan demonteres og fraktes på vanlige veier til andre sted i kommunen for gjenbruk.

Hvilken løsning man lander på tilslutt, og hva regningen blir, er ennå ganske uklart. Entreprenørene står fritt til å foreslå ulike løsninger og kommunen sier at man trolig vil gå inn i samtale med aktuelle tilbydere for å finne en endelig løsning. Det betyr forhandlinger om både pris, kvalitet og utførelse.

Myre skole trenger 4 nye klasserom der hvert skal være på 60 kvadratmeter og gi plass til 18 elever. Det trenges dessuten 2 grupperom der man kan samle inntil 10 elever, og disse blir på anslagsvis 20 kvadrat. To garderober og noen toaletter hører med i dette bildet, som trolig blir på 50-75 kvadrat samlet.

Lærere (5 stk) og assistenter (3 stk) må også ha et arbeidsværelse og dette kan bli på 35 kvadrat. Dertil kommer toaletter og ulike rom for teknisk utstyr og lagerformål. Til sammen snakker man derfor om en samlet utbygging på minst 400 kvadratmeter gulvareal, men kanskje mer enn dette når fellesarealer blir tatt med.

Fristen for å komme med tilbud på leveransen her er satt til 16. april og kontrakten blir trolig underskrevet i midten av mai. Klasserommene skal være klare til bruk senest i uke 31, altså slik at lokalene kan tas i bruk den 6. august.

Hvordan «brakkebygget» blir seende ut er foreløpig ganske uklart. Bygget skal ha en hovedinngang med to-fløyet dør. Dersom krav til brann og rømning krever det kan det etableres separate rømningsdører. Det skal ikke være nødvendig å gå gjennom klasserom, grupperom og arbeidsrom for å komme til de enkelte klasserom. Det er valgfritt om bygget leveres i en eller to etasjer. Dersom det velges to etasjer må krav til heis i bygget ivaretas.

Kommunen påpeker at man skal følge moderne standard i byggemetoder og kvalitet (Tek 17). Det settes også krav til hovedentreprenør og underleverandør, der man også tar hensyn til lover og regler på feltet.

Entreprenøren som får dette oppdraget skal ta hele prosjektet, fra utgraving av tomten og fundamentering, til ferdig oppsatt bygg med klargjort innemiljø. Ettersom dette blir et midlertidig bygg er kommunen åpen for å drøfte flere mulige løsninger. Entreprenørene inviteres derfor til å sende inn flere alternative løsninger, der man leverer et hovedanbud supplert av et annet forslag med annen løsning og pris.

Øksnes kommune forbeholder seg retten til å avlyse anbudskonkurransen dersom det foreligger saklig grunn. Dette kan være at tilbudssum blir over antatt kostnad, eller at man får vansker med finansiering eller at politikerne gjør vedtak i løpet av våren som endrer planene.