Vil bygge ut videre

Første av fem planlagte blokker hos Frydenlund Strand er bygget og tatt i bruk. Nå vil grunneierne gå videre og fylle ut slik at det kan bygges fire nye blokker, med litt justert plan.

Planen fra 2016 vil bli litt justert, men Frydenlund Strand DA vil likevel få 4 nye blokker nær sentrum i Sortland (foto: plandokument).

På sjøgrunnen utenfor P-huset ved Sortland storsenter har det lenge vært plan om totalt 5 boligblokker i regi av grunneier Frydenlund Strand DA. Første bygg stod ferdig i fjor og alle leilighetene er solgt og tatt i bruk.

Dermed kan grunneierne gå videre med det opprinnelige prosjektet, men antyder at man gjerne vil endre litt på planen. Justeringen betyr at dagens beboere i den ferdige blokka, vil beholde mer av utsikten.

Ønsket om å starte neste etappe av prosjektet fremkommer i henvendelse fra rådgiver Norconsult AS til Sortland kommune. For å kunne starte videre fylling i sjøen her må man inn i en prosess med planavdelinga i kommunen.

Grunneier har sendt ved en ny skisse av prosjektet, der man beholder et åpent område rett utenfor blokka som nå står ferdig. Her vil det bli en skjermet småbåthavn, felles for alle beboere. Dagens ferdige blokk er merket rosa i bildet under.

Slik er planskissen nå, med en L-formet fylling utenfor parkeringshuset ved Sortland storsenter (foto: Norconsult AS).

De nye blokkene kommer dermed rett ut av parkeringshuset og på en L-formet fylling som gir plass til et stor bygg også helt ytterst. Dette samsvarer også med den første planen som ble fremlagt i 2015.

Frydenlund Strand AS ønsker å endre den gjelden reguleringsplan som ble vedtatt i 2016. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge utfylling i sjø og klargjøre areal for videre boligutbygging.

Det skal også tilrettelegges for endring av småbåthavn. Planendring skal legge til rette for endrede utfyllingslinjer, ny utforming til havnebasseng og småbåthavn, samt plassering av boligblokker.

Endelig planavgrensning, samt løsninger for vei- og adkomst, skal avklares i den videre planprosessen, skriver Frydenlund Strand DA i sin henvendelse til Sortland kommune.

Kommunen skal altså på denne bakgrunn inn i samtale med utbyggerne om dette prosjektet, slik at man finner frem til løsninger som er til det beste for alle parter.

Selve ideen med dette prosjektet ble lagt frem og godkjent allerede i byplanen for Sortland, som ble klubbet igjennom i 2015. Dette betyr at de justerte planene trolig vil få grønt lys etter en viss prosess mellom utbygger og myndighetene.