Viktig veipakke

For å ruste opp veiene i Sortland trenges det en «pakke», der flere deltar i finansieringen. Å tro at fylket vil betale det hele, er urealistisk. Man må også se sammenheng med veiene ellers  i Vesterålen.

Tove Mette Bjørkmo er ordførerkandidat for Sortland Arbeiderparti (foto: innsendt).

Innlegg av Tove Mette Bjørkmo, Sortland Arbeiderparti:

Sortland Arbeiderparti mener det er nødvendig med god informasjon og høring om innholdet i hva en Sortlandspakke er.

Er det noen fra næringslivet som vil være med på spleiselaget? Skal den finansieres via bompenger?

Vi trenger ikke bare en debatt mellom politikere for eller mot bompenger.

Vi trenger at det blir gjort noe for bedre veier og økt kollektivtrafikk og økt trafikksikkerhet.

Det er gått lang tid siden Veipakke Vesterålen for første gang ble lansert.

Det har vært en spennende og god prosess fra Vesterålen Næringslivssamarbeid i samarbeid med Vesterålen regionråd.

Sortland Arbeiderparti registrerer at Veipakke Vesterålen er nevnt i regional transportplan, og det er bra.

Det gjenstår en god del forankring for at Veipakken er klar og hvordan den kan finansieres.

De fleste hovedveiene i Vesterålen er fylkesveier bortsett veien fra Sigerfjord tunnel til og med Sortland bru.

Denne veistrekningen ble utsatt for kutt da Hålogalandsveien ble vedtatt av forrige regjering.

Vi trenger svar på hva for eksempel transportnæringen, som er brukere av veiene i Vesterålen daglig, er villige til.

Vi trenger svar på hva kan vi få løst gjennom en større pakke, eller skal vi bare prioritere Vesterålsgata.

Sortland Arbeiderparti mener vi trenger ei utredning som kan gi disse svarene før vi tar stilling til bompenger.

Sortland Arbeiderparti ønsker å få vurdert alle muligheter før vi vedtar hvordan dette skal gjøres.

Å tro at fylket skal finansiere veipakke Vesterålen, Sortlandspakke og Vesterålsgata fullt ut er ikke bare urealistisk – det er også svært usolidarisk med nabokommunene våre som også omfattes Vesterålsgata.

Et krav om at fylket skal finansiere opprustning Vesterålsgata vil kunne føre til en nedprioritering av veiene blant annet ut mot Andøya og Risøyhamn.

Sortland Arbeiderparti mener at transportnæringen må inviteres til komme med sine innspill.

Kommunene i Vesterålen må komme med sine innspill på hvordan de vurderer sammenhengen mellom Vesterålsgata og øvrige fylkesveier i Vesterålen, særlig dersom fylkeskommunen skal finansiere Vesterålsgata fullt ut.

Det er flere faktorer som spiller inn før man er klar for å si ja eller nei til bompenger.

Hva vil være innholdet i en Sortlandspakke? Det vil være viktig å gjøre det godt kjent før vi kan si ja eller nei.

Kan vi se for oss å få bedre bussforbindelser mellom kommunene i Vesterålen, og mellom sentrum og bygdene.

Kan vi få raskere gjennomføring av gang/sykkelvei fra Sigerfjord og over Sortland bru?

Kan det være mulig å få inn opprustning av fylkesvei fra Holmen til Sortland bru.

Ja, slike muligheter kan, og må belyses og synliggjøres for innbyggerne og næringslivet.

Det vi er kjent med, er at Vesterålsgata har ikke blitt prioritert av Nordland fylkeskommune/fylkestinget.

Det er ikke fordi fylkespolitikerne ikke er kjent med problemstillingen slik Sortland Høyre ved Grete Ellingsen, kan få det til å høres ut som.

Det er fordi andre prioriteringer har vært gjort, både på vei, tunneler, rassikring og videregående skoler.

Hele Vesterålen står overfor et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene.

Det er store verdier, særlig fra fiskeri og havbruk, som skal fraktes på veiene i regionen.

Dette kan Vesterålen ta et felles ansvar for gjennom godt samarbeid.

Det stemmer ikke som Karl Glad Nordahl hevder at det er varaordfører som er arkitekten bak forslaget om bompenger.

Det er en metode som er brukt for veipakker over hele landet, slik som Senterpartiets Rune Kvannli redegjorde for.

Det stemmer heller ikke at det er Nordland fylke som er ansvarlig for Sortland bru og gang/sykkelvei fra Sigerfjord til brua, det er riksvei og er et statlig ansvar.

Hvor var Grete Ellingsen når forrige regjering hadde ansvaret?

Hvorfor var det ikke så viktig å få denne veistrekningen realisert når hun satt i regjering?

Sortland Arbeiderparti mener det er nødvendig og viktig med ei grundig høring.

Hva vil for eksempel transportnæringen. Hvor fort skal vi komme i gang?

Er det noen som vil være med på spleiselaget? Skal vi gå inn for bompenger for å få en rask og effektiv oppgradering av veier og utvikling av kollektivtrafikken i Vesterålen.

Vi trenger ikke bare en debatt mellom politikere for eller mot bompenger.

Vi trenger tiltak på veiene våre. Vi trenger mer kollektivtrafikk. Vi trenger økt trafikksikkerhet.

Sortland Arbeiderparti, Tove Mette Bjørkmo