Usikker om mindre krim

Politiet i Nordland har færre straffesaker, men er usikker på om dette stemmer med virkeligheten. Det kan være store mørketall, spesielt på det digitale området og knyttet til internett.

Politimester i Nordland, Tone Vangen, er usikker på om kriminaliteten i fylket virkelig synker, eller bare skifter form (arkivfoto).

Politiet i Nordland utarbeider årlig en strategisk kriminalitetsanalyse. Analysen skal gi kunnskap om kriminalitetsutfordringer; registrert kriminalitet, trender og vurderinger knyttet til mørketall for kriminalitet. Dette er tredje året det produseres en samlet analyse for hele fylket og det nye Nordland politidistrikt.

-Vi ønsker å dele hovedtrekkene fra denne siste kriminalitetsanalysen for politidistriktet vårt, sier politimester i Nordland, Tone Vangen, og Per Arne Rynesli, som er strategisk analytiker i Nordland politidistrikt.

Hovedtrekkene i analysen viser at den registrerte kriminaliteten fortsetter å gå ned. Det er imidlertid fortsatt høye tall knyttet til seksuallovbrudd og ungdomskriminaliteten fortsetter å øke. Det stilles derfor enda større krav til politiet på kvalitet og tidsfrister i tiden fremover.

Antall registrerte straffesaker i Nordland gikk ned med 7 % fra 2016 til 2017, fra 13 564 straffesaker til 12 589. Den største nedgangen er innenfor vinning, narkotika og trafikk.  -Vi stiller oss spørsmålet om nedgangen er reell eller skyldes det høye mørketall, sier Vangen.

Både Politidirektoratet og Riksadvokaten åpner for at det er større mørketall og at det er en sammenheng med at kriminaliteten har endret seg og blitt mer digital. Tradisjonell kriminalitet begås på nye måter – internett og ny teknologi. Dette gir seg utslag for det totale kriminalitetsbildet og er nok en indikator på at politiet må jobbe annerledes for å nå tak i denne typen kriminalitet.

Økonomiske lovbrudd utgjorde 6 % (800) av alle anmeldte lovbrudd i Nordland i 2017. Innenfor økonomisk kriminalitet utgjør lovbrudd med bedrageri, utroskap og skattesvik 71 % av sakene i Nordland. Digitalisering gjør det stadig enklere å drive massebedragerier.

Norske bedrifter og privatpersoner er attraktive mål for utenlandske bedragere. Enkeltpersoner utsettes for bedrageri ved at de betaler for varer som legges ut for salg på nett, sosiale medier, finn.no eller Facebook uten at de får varene de har betalt for. Identitetstyveri er også utbredt i vinningssaker.

Antall registrerte seksuallovbrudd økte med 59 % fra 331 saker i 2015 til 525 saker i 2016. Det var en nedgang til 2017 med 9 % til 477 saker. Den store økningen i 2016 skyldtes saker som kom inn i Tysfjordkomplekset. Disse sakene var i stor grad saker som knyttet seg til forhold som hadde hendt tilbake i tid og det er derfor ikke å anse som en nedgang selv om tallet i 2017 er redusert med 9 %.

-Det avdekkes mange saker knytte til seksuelle overgrep i Nordland, men vår analyse tilsier at kriminaliteten nå blir avdekket, heller enn at tallene viser en reell økning i antall begåtte overgrep. Vi mener på den bakgrunn at det er sannsynlig at omfanget av vold og overgrep mot barn fortsatt vil være høyt i tiden fremover.

Nordland politidistrikt har vold og seksuelle overgrep mot barn som sitt øverste prioriterte område. Området er styrket over flere år, og det er avsatt egne etterforskere, barneavhørere og jurister til dette feltet ved nyopprettede stillinger og flytting av ressurser. Vi ser at det jobbes veldig bra med disse sakene, men må erkjenne at vi fremdeles bruker for lang tid.

Årsaken til at politidistriktet på tross av alle tiltakene sliter med å overholde fristene er knyttet til at dette er svært krevende arbeidsområde, både i forhold til etterforskning og påtalebehandling. Imidlertid viser vår oppklaringsprosent (74,3 % i 2017) innenfor dette område at vi har god kvalitet på det arbeidet som utføres.

Vi ser også at det er en økning i saker knyttet til seksuell utpressing, hevnporno og sosial uthenging. Her planlegger vi å styrke det forebyggende arbeidet. Vi tror ungdommen trenger mer kunnskap om hvor grensen går. Hva er greit? Hva er ugreit? Og hva er straffbart? Politikontaktene vil være en av flere som i tiden fremover vil ha fokus på dette, påpeker Vangen og Rynesli.

Politiet er bekymret fordi analysene de siste årene viser at kriminalitet begått av personer under 18 år øker. I 2015 til 2016 økte ungdomskriminalitet med 18 % og man ser en ytterligere økning på 14 % fra 2016 til 2017 (688). Sett over en tiårsperiode har det vært en halvering i ungdomskriminaliteten fra 1405 saker i 2008 til 688 saker i 2017.

-De sakene vi ser økning i nå, er saker innenfor vold, seksuelle overgrep og skadeverk, i løpet av de siste 10 år er sedelighetssaker der personer under 18 år er anmeldt tredoblet.  Dette er noe politiet vil ha særskilt oppmerksomhet rettet mot, men som vi også er avhengig av at andre aktører må jobber sammen med oss på for å hindre en ytterligere negativ utvikling.

Det er et utfordrende kriminalitetsbilde som møter oss. Kriminaliteten og samfunnet har endret seg mye de siste årene. Politiet i Nordland er godt i gang med å endre metoder, ta i bruk teknologi og legge strukturer for å håndtere det nye kriminalitetsbildet. Parallelt med at vi gjør disse endringene stilles det stadig høyere krav til den kvaliteten vi skal levere, med tidspress.

Det er ingenting vi ønsker mer enn å ha god kvalitet og effektiv straffesaksbehandling, men vi ser at dette stiller stadig større krav til hver enkelt ansatt. Vi jobber med å finne gode og bærekraftige arbeidsmetoder, og har tro på at vi fortsatt skal klare å levere en god polititjeneste til innbyggerne i Nordland, slår politimester Tone Vangen fast.