Uenig om nytilsatt teknisk sjef

Torgeir Tobiassen ble forleden ansatt som teknisk sjef i Sortland kommune og få dager etter vekker dette strid. Christoffer Ellingsen uttrykker mistillit til Tobiassen via Bladet Vesterålen og det får rådmannen til å reagere kraftig.

ChristofferJohnny

Christoffer Ellingsen (Rødt) får kraftig kritikk av rådmann Johnny Kvalø (til høyre på bildet) for utsagn om mistillit til Torgeir Tobiassen som nyansatt teknisk sjef i Sortland kommune (fotomontasje-foto: NFK/SK). Ellingsen har sendt nytt brev til kommunens kontrollutvalg.

-I forbindelse med ansettelse av teknisk sjef i Sortland kommune som var på trykk på Blv.no og i dagens avis, må jeg som rådmann reagere. Jeg synes det er beklagelig at Christoffer Ellingsen går ut offentlig og flagger mistillit til en ansatt i Sortland kommunen hvor Ellingsen som folkevalgt har det overordnede arbeidsgiveransvaret for over 1.200 personer. I  dette tilfellet ansettelse av Torgeir Tobiassen som teknisk sjef, sier fung.rådmann Johnny Kvalø.

-Det henvises til saken som omhandler Fagerlundveien, og som nå på nytt er oversendt  til kontrollutvalget,  og hvor kritikken er den tolkningen som administrasjon la til grunn for de disposisjoner som ble gjort i 2015.  Jeg mener Ellingsen på forhånd inntar et standpunkt og en fordømmelse, før de formelle prosesser eventuelt er gjennomført, og har konkludert. Rådmannen sier ikke her at alt nødvendigvis er i skjønneste orden, men fra det, til å bruke begreper om mistillit på en ansatt, er ikke i samsvar med den arbeidsgiverpolicyen som Sortland kommune etterstreber.

Jeg vil også minne representant Ellingsen på at det ikke er så lenge siden det har vært en omfattende sak på samme sektor, og hvor tillitsbegrepet ikke var helt ubetydelig i hva som ble resultatet av den prosessen. Som rådmann må jeg også presisere at det er rådmannen, i funksjon kommunens øverste adm leder som er rett adressat for den kritikken som skal utdeles, og ikke den enkelte ansatte.

Jeg mener også at «vær varsom plakaten» ikke nødvendigvis har fått størst oppmerksomhet når man velger å henge ut en ansatt med følgende tekst «ikke tillit til sjefen». Er det slik at det er den ansatte i Sortland kommune, Christoffer Ellingsen, som mener dette om sin sjef, eller om det er journalistens frie tolking som danner denne overskriften?  Uansett, hva som måtte være svaret på foranstående, er det slik at stillingen som kommunalsjef også innebærer omfattende kontakt og oppfølging av næringsliv og entreprenører i kommunen. I en sak hvor det på forhånd reises mistillit, styrker nødvendigvis ikke kommunens omdømme og posisjon i de ulike rollene en slik stilling omfatter. Dette gjelder også for det arbeidet som skal utøves internt med medarbeidere og kollegaer.

Skal det reises mistillit til noen i kommunen, er det rådmannen som har ansatt kommunalsjefen og  er rett adressat for kritikk. Er det uregelmessigheter, er det også rådmannen som skal beklage for de feil som er gjort. Ikke den enkelte ansatte, sier Johnny Kvalø i sin kommentar til oppslaget i Bladet Vesterålen.

Torgeir Tobiassen er i dag fungerende teknisk sjef i Sortland kommune og han er altså nettopp fast ansatt i stillingen. Christoffer Ellingsen har sendt brev til Kontrollkomiteen om oppstart av prosjektet Fagerlundveien, til 15 millioner, som trolig ble startet uten at det var gjort vedtak om dette i kommunestyret. -For Rødts vedkommende er dette et veldig alvorlig forhold. Vi kan ikke ha tillit til en kommunalsjef som ikke er villig til å beklage forholdet, dersom det har skjedd en feil, sier Ellingsen til Bladet Vesterålen. Det er dette som nå altså får rådmann Kvalø til å reagere.