Trenger ingen vikarer

For å få bort mange «ministillinger» og flere ansatte på heltid, er hele vikarposten i budsjettet allerede brukt ved Lamartunet eldrehjem. Og med ny arbeidsplan trenger man heller ikke noen vikarer.

Ved Lamarktunet har de ansatte gått inn på helt ny arbeidsrutine, for å bidra til å få flere over på heltid og bli kvitt mange av de «ministillingene» som tidligere har vært her. Dette er en del av prosjektet «Heltid i nord».

Under etaten helse og omsorg i Sortland kommune finner man Lamarktunet bo- og behandligssenter, som består av «Stabburet», «Laen», «Kårstua» og «Gammelstua», pluss Håløygtunet sykehjem. Leder for enheten «institusjon» er Ulla Schultz og det er hun som har ledet jobben med omlegging av arbeidsplanen. Ved å ta hele vikarbudsjettet pluss nye 1,5 årsverk, kunne det fordeles 6,5 årsverk på de ansatte ved institusjonen.

-I forbindelse med prosjekt «uønsket deltid» valgte Sortland å lage en ny årsturnus ved Lamartunet. I denne turnusen ble ansatte spurt om de kunne tenke seg å gå over til en annen helgefrekvens. Det vil da si at man jobber 3 helger på 8 uker, istedenfor 3 helger på 9 uker. Dette betyr 2 helgevakter mer pr år. For å gå over til den nye helgefrekvensen får de ansatte i hel stilling en kompensasjon på langfri med 4-5 dager hver åttende uke, forteller enhetsleder Ulla Schultz.

-I tillegg har vi brukt alt vi har i vikarmidler til å øke grunnbemanningen. Dermed har vi øket størrelsene på stillingene til både sykepleierne og helsefagarbeiderne. Vi fikk også i år tildelt 1,5 årsverk til øket bemanning ved korttidsavdelingen. Ved å gjøre dette har vi altså totalt 6,5 årsverk mer til disposisjon, forteller Ulla Schultz. Dette er fordelt på flere ansatte og lederne bruker «overskuddet» av ansatte til den avdelingen som har behov, hvis der er noe fravær.

På denne måten har de ansatte både fått en bedre oversikt over når de skal på jobb og hva de får i lønn hver måned. Dermed slipper de å jakte på ekstravakter. Det eneste man har behov for nå er ferievikarer til sommeren. Ellers skal det ikke være nødvendig med vikarvakter.

-Og for å presisere enda mer, så betyr «overskudd» at man er flere på jobb enn tidligere. Dermed kan det kan tåles et fravær, eller helst at man kan komme på jobb og utføre deler av jobben, forteller Schultz. -Vi har stor tro på at fraværet vil gå ned, nå når grunnbemanningen er økt. I tillegg jobber vi masse med dette med holdninger til fravær. Det er mange oppgaver som kan utføres, selv om man ikke er helt i form. De fleste har en restarbeidsevne, og all forskning viser at å bare gå hjemme, ikke fører til at man blir noe friskere. Det er sunnere å holde kontakt med arbeidsplassen, ved å kunne utføre de oppgaver man kan gjøre, mener enhetslederen som nå altså prøver ut mye nytt.

-Jeg kan dessverre ikke si at vi er kvitt alle små stillinger. Den jobben vi har gjort nå, er et stykke på veien for å få flere store stillinger, men det er enda en vei å gå. Det vi på Institusjon har gjort, er å prøve å rekruttere skoleelever og studenter til disse minste helgejobbene. Noe vi i stor grad har lyktes med. Det betyr da at de ikke er i behov av større stilling, men kan jobbe helger og ferier under utdannelsen. Disse stillingene vil det jo også være en del utskiftinger i, påpeker enhetsleder Ulla Schultz.

Innenfor hjemmetjesten i Sortland er det imidlertid fortsatt mange små stillinger. Sortland kommune lyser i disse dager ut blant annet en 16,85 % jobb i Sjøgata, en 27,46 % stilling ute i distriktet og en 19,72 % jobb i sentrum. Om noen vil ha full jobb, altså 100% stilling, så må vedkommende kombinere mange mindre stillinger eller ta ekstravakter for å fylle opp. Det er dette som prosjektet «uønsket deltid» ville komme bort fra, slik at flest mulig får større stillingsprosenter og kanskje helst full jobb.

Det har vært et politisk ønske om å få flere ansatte i helsesektoren over på hele stillinger, og komme bort fra problemet med mange knøttsmå stillinger. Noe av utfordringen her ligger i å dekke opp ugunstige vakter, som på natt og i helgene. Ved Lamarktunet mener man nå altså å ha funnet et system som skal avhjelpe mye av dette.