Tenker på 175 nye boliger

Ellingsen-familien har startet utredning av 3 nye boligfelt i Sortland, sør for Vestmarka, som kan gi 75 eneboliger og 100-150 leiligheter. Et stort areal som i dag er friområde for Sortland by.

Når Bjørklundveien gjøres ferdig, kan den fortsette opp i et nytt boligfelt over Lamarka der det blir plass til mange nye bolighus (arkivfoto/illustrasjon).

Det er konsulentene hos Norconsult AS som har fått oppdraget med å trekke i gang planene og det har allerede vært møter både med kommunen og en del interessenter i denne sammenheng. Her har man gitt en foreløpig skisse av de tankene som ligger bak.

Ellingsen-familien har i hundre år eid det meste av byen og nærliggende areal til Sortland by, men i 2017 fikk man godkjennelse hos kommunen å omgjøre gården til et aksjeselskap. Gårdsdriften er blitt stadig mindre de senere årene.

Eiendommen 15/1 i Sortland eies nå av firmaet Sortland Gård AS. Selskapet eies av brødrene Geir Abel, Arne og Olav Ellingsen med en tredel hver. Disse sitter dessuten på en rekke eiendommer i Sortland by, som Skibsgården kjøpesenter.

Eiendommen det her er snakk om omfatter 10 millioner kvadratmeter areale, betegnet som LNF-område og omtales gjerne som «utmark». Dette strekker seg fra Lamarka, via Rundheia og over til Holmstaddalen.

Eiendommen 15/1 i Sortland er markert med rød farge her. Den eies av Sortland Gård AS og grenser mot Lamarka og Vestmarka boligfelt.

Planene om boligfelt finner man nærmest dagens boligbebyggelse, fra Lamarka og omkring Rundheia i Vestmarka. Dette er bynært område der man kan koble seg på Bjørklundveien og Vesterveien, opp til telemasta og omkring lysløpya.

Den skisserte «mulighetsstudien» viser til 75 eneboliger, pluss flermannsboliger, rekkehus og lavblokker. Til sammen kan det komme et sted mellom 50 og 150 enheter, avhengig av de løsninger man lander på.

Man ser for seg en trinnvis utbygning i sammenheng med infrastruktur og løsninger som måtte bli valgt. En sammenkobling med regulerte, ubebygde boligfelt er også aktuelt.

Skissen sier adkomstvei langs tre høydenivå, der øvre høyde med sikt på linje til eksiterende anleggsvei mot Telenor-mast. Dette gir tre terrasserte eneboligfelt med adkomst til tomter over og under adkomstvei.

Eksiterende trasé for lysløype søkes ivaretatt i nordlig del, men med krysning av hovedadkomst ifra Bjørklundveien. Mot sør, ved Lamarkmyra og fram til Vannverket, kan trase utgjør del av grønnstruktur gjennom boområdet for flermannsboliger og rekkehus.

Det lanseres her forslag om å etablere ny lysløypetrasé mellom de to øvre eneboligfelt og fram mot ny adkomstparkering til marka. Ny løypetrase kan knyttes til eksisterende trasé.