Ennå tusen i navkø

Vesterålens arbeidsmarked er fortsatt preget av korona og det er over tusen personer i regionen som ønsker å jobbe mer enn de kan pr nå. Øksnes kommune er særlig uheldig stillet.

Navkøen i Vesterålen teller over 1.000 personer ved utgangen av oktober 2020, med mange permitterte (illustrasjonsbilde Vny).

Legger man sammen tallene for helt ledige, permitterte og delvis ledige så kommer Øksnes ut med 270 personer som ønsker å jobbe mer enn de får. Hadsel kommune har dobbelt så mange innbyggere, men her er tilsvarende tall bare 209.

Statistikken fra NAV i Nordland sier ikke noe klart om årsaken til at Øksnes er i en særlig uheldig stilling, men man kan anta det er fiskeriene som slå ut her. Fabrikken til Primex er ennå ikke kommet i gang og skreisesongen starter jo ikke før på nyåret.

Sortland er regionens største kommune og har naturlig nok flest innbyggere som er arbeidsledige. Summert antall også her for permitterte, samt helt og delvis ledige, så har Sortland nær 300 personer som ønsker mer å jobbe med.

Andøy har en ganske bra situasjon på sitt arbeidsmarked, sammenliknet med naboen Øksnes. Rakettkommunen har «kun» 163 personer i navkøen for mer jobb og det er særlig det lave antallet permitterte som gjør dette.

Eventyrkommunen Bø har fått 3 nye innbyggere den senere tid med eventyrlige formuer, men det har ikke gitt noe stort utslag i arbeidsmarkedet ennå. Her er det akkurat 100 personer i køen til NAV, som ønsker å jobbe mer enn de kan nå i høst.

Ser man på tallene for ledige i Nordland fylke, så er det over 7.000 personer som ønsker seg mer å gjøre. Ved utgangen av oktober 2020 var det 3.135 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 2,5 prosent. Det er 145 færre enn i september.

I tillegg til de helt ledige var 2 441 arbeidssøkere registrert som delvis ledige i Nordland i oktober. Det er en nedgang på 195 delvis ledige fra utgangen av september.

Det er registrert 1 523 permitterte i Nordland i oktober, en nedgang på 179 personer fra forrige måned. Av disse er det 635 som er registrert som helt ledige permitterte og 886 er delvis ledige permitterte.

Det er 511 arbeidssøkere på tiltak i oktober, dette er 46 flere enn i september. Samlet er det nå 6 087 arbeidssøkere, som er en nedgang på 294 fra september til oktober (helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak).

– Vi er svært glade for at ledigheten fortsatt synker og flere permitterte kommer tilbake i arbeid, men det høye antallet langtidsledige bekymrer oss, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland.

– Hvis ledigheten biter seg fast i enkelte grupper, øker risikoen for varig utstøting av arbeidslivet. Dette må vi unngå ved å jobbe tett med næringslivet og øke bruk av tiltak, påpeker Stavnes.