Sliter med Kinn-vegen

Etter at Godfjord ble overført til Sortland kommune er Kinn blitt den ytterste «utpost» i nord. Mange hytteeiere langs vegen fortviler over manglende vedlikehold, tross stor dugnadsvilje.

Finnsæther Sortland

Nestleder i Finnsæter grunneierlag, Børge Finsæther, er bosatt i Harstad. Nå ber laget om hjelp fra Sortland kommune for å vedlikeholde vegen til Finnsæter. Bildet viser et par av de svært gamle husene på stedet som er godt vedlikeholdt og stadig i bruk som fritidshus (fotomontasje Vny). 

På gården Finnsæter er det i dag 11 hus og hytter. De fleste var tilkoblet Vesterålskraft, men vinteren 2014 stoppet strømtilførselen. På tross av dette er eierne opptatt av å ta vare på bygningene og eiendommene. Fritidshusene og hyttene brukes ofte, selv om mange av eierne bor i Harstad. Det er dessuten målt opp flere nye hyttetomter, der planen er å bygge nytt. Det betyr flere folk og mer behov for en ordentlig vei.

Dette forteller nestleder i Finnsæter grunneierlag, Børge Finsæther, i et brev til Sortland kommune. Han og laget ber om hjelp fra kommunen for å gjøre et krafttak, slik at vegen fortsatt skal være kjørbar med vanlige personbiler. Godfjord og Finnsæter tilhørte Kvæfjord kommune inntil år 2000. Deretter ble den kommunale vegen et ansvar for politikerne i Sortland rådhus, men bevilgninger til vedlikehold har nærmest uteblitt. Vegen går helt ut til Kinn, der det også er flere gamle hus. Fra Kinn er det i luftlinje ikke langt til Lovika i Andøy kommune.

-Finnsether Grunneierlag har tidligere skrevet til Sortland kommune angående problemene med veien fra Myrland til Kinn. Når vi på nytt tar saken opp er det fordi vi etter siste årsmøtet ble bedt om å forfølge saken, samt enige om å bruke deler av de midler som årlig kommer inn fra elg og småviltjakt til dette formålet. Styret har dermed tatt kontakt med en maskineier og fått avtale om at veien fra siste hus på Myrland og til Finnsæter skulle skrapes. Vi fikk også kjørt ut grus gjort klar for å dekke til de hullene som fortsatt var der, etter at veien var skrapet. Grusen ble fordelt mellom Forrelva og Finnsether.

I fjor høst møttes 33 voksne personer opp til dugnad for vegen til Finnsæter. Tre av disse fra Kinn, som også hadde fått skrapet vegen videre fra Finnsæter til Kinn. I løpet av den helgen ble grusen videre fordelt, og lagt i de største hullene. Veien ble da betydelig bedre på strekningen Forrelva til Finnsæter, etter en fantastisk innsats av samtlige fra Finnsæter og Kinn. Selv etter en særdeles våt periode har veien klart seg bra, forteller Børge Finsæther.

Derimot på strekningen fra Myrland til Forrelva er vegen fortsatt svært dårlig, spesielt der gårdbrukerne har kjørt med traktor. Veien er direkte skadelig for biler på denne strekningen. Minst en av stikkrennene må skiftes, like etter der asfaltveien stopper.

-På bakgrunn av dette ber vi Sortland kommune om å samarbeide med Grunneierlaget med vedlikehold av veien på denne strekningen, med grusvei fra Myrland til Kinn. En av de tingene som for oss er vanskelig, blir å rydde krattet langs vegen på begge sidene. Vi antar kommunen har utstyr til dette. Vi ber derfor kommunen om et møte, der vi i fellesskap kan avgjøre mulighetene for å holde veistrekningen fra Myrland til Kinn kjørbar. Vi imøteser derfor en positivt respons fra Sortland kommune, der vi sammen kan få til gode løsninger, skriver Børge Finsæther i henvendelsen til kommunen.