Selger ikke frivillig

Byggmakker Sortland må avstå nær 1.000 kvadrat tomtegrunn for at nykommer Extrabygg skal åpne, og dette vil man ikke gjøre frivillig. Det vil heller ikke naboene på Strandskog gjøre.

Nær 1.000 kvadrat av tomta til Byggmakker vil gå med til fortau og et nytt busstopp i Vesterålsgata, for å oppfylle den vedtatte reguleringsplanen for Strandskogjordet.

Utbygger på Strandskogjordet er firmaet Sortland Handelseiendom AS. Nylig har selskapet gjort et nytt utspill overfor naboene, der man ber dem om å selge tomtegrunn frivillig, slik at reguleringsplanen kan gjennomføres. Det skal anlegges nytt vegkryss, nye fortau og en ny busslomme rett ved Byggmakker. I tillegg blir vegbanen utvidet både sørover og et stykke nordover.

Alpha Konsulent AS har nå svart på vegene av bedriftene langs gata, med Vesterålsgata 134 AS, AB Steiro AS, Atle Jakobsen Engros AS, Sortland Maskin AS og Biltrend Eiendom AS. Her henviser man til svar før jul i fjor. -Det vises til at undertegnede har på vegne av de 5 virksomhetene som blir berørt, gitt tilbakemelding om at man ikke ønsker å gå med på frivillig grunnavståelse, skriver konsulent Rolf M. Lossius. (Artikkel fortsetter under annonsen.)

Dette begrunnes med at man pr i dag har lovlige adkomster fra fylkesvei, gitt av vegsjef. Det er ikke opparbeidet ny permanent offentlig adkomst til næringsområdet som kan erstatte dagens adkomster. -Det er derfor uaktuelt å gå med på en frivillig grunnavståelse etter vedtatt reguleringsplan for Strandskogjordet, før man har en permanent ny offentlig adkomst til området, slår Lossius fast.

Det er nå igangsatt arbeid for å regulere ny offentlig adkomst til næringsområdet. Det er vanskelig å anslå hvor lang tid reguleringsarbeidet og opparbeiding av ny offentlig adkomst vil ta. -Det er derfor påfallende, sett i lys av deres henvendelse til kommunen i november i fjor, at dere nå på nytt sender et forslag til frivillig grunnavståelse etter vedtatt reguleringsplan, sier Lossius.

-På vegne av de næringsdrivende som blir berørt, avslår vi på nytt å gå med på en frivillig løsning, før ny offentlig adkomst er etablert. Denne type henvendelser er ikke med på å dempe spenningen i området, så lenge det ikke er fattet noen vedtak om løsning av Sortland kommune, sier Rolf M. Lossius.

Og saken er ikke noe nærmere en løsning, selv om det har vært jobbet med flere forslag gjennom mange måneder. Kommunen har også lansert et par forslag om midlertidige løsninger, slik at butikkene til Coop skal kunne åpne som planlagt i oktober. Slik de formelle vedtakene akkurat nå står, så kan ikke Coop åpne dørene.

Årsaken er at Statens Vegvesen satte en helt klar klausul for å godkjenne planen for Strandskogsjordet, at man ville ha bort alle de direkte avkjøringene for butikkene langs sjøsiden. I rådhuset trodde man dette skulle gå greit, men så enkelt var det ikke. Alle avkjøringene her har vært brukt i mange år og er klarert gjennom en rekke ulike formelle vedtak i årenes løp.

Spørsmålet er også uavklart hvem som skal betale for helt nye avkjøringer til butikkene ved sjøen. De næringsdrivende her mener dagens avkjøringer er lovlig etablert og fungerer helt fint, og ser derfor ingen grunn til noen omlegging. Men det gjør altså Statens Vegvesen og kommunen.

De fleste naboene til Strandskogjordet vil få mindre arealer kuttet fra sine tomter for å oppfylle reguleringsplanen. Den som rammes mest er Byggmakker Per Strand, der man må se at nær 1.000 kvadratmeter vil forsvinne i fronten av butikken. Årsaken er bredere vegbane, fortau og busslomme, som kommer inn på deres eiendom. Naboen i sør der man finner bobiler, eies av AB Steiro AS, og der må det kuttes vel 300 kvadratmeter.

Statens Vegvesen vil ikke bidra til å ekspropriere disse tomtedelene. Det mener man er kommunens oppgave. Når alle naboene her så nekter å delta frivillig, kan det bety at Sortland kommune må igjennom en serie med rettssaker for å presse igjennom den planen som er vedtatt.