Satser på ny fabrikk

Ved Holmøys anlegg i Hognfjorden kan det nå komme en ny fabrikk som skal forelde raudåte til helsekost. Det er firmaet Calanus AS som står bak dette, i et samarbeid med kommunen.

Slik ser situasjonsplanen ut som nå presenteres for lokalsamfunnet. Den røde firkanten er mulig fabrikk for Calanus (skisse: Snøhetta arkitekter).

-Jeg kan bekrefte av vi prosjekterer med tanke på Sortland, men at endelig lokalisering- og investeringsbeslutning ikke er tatt. Det avhenger bl.a. av at Sortland kommune kommer i mål med reguleringsplan til rett tid og at det totale kostnadsbildet med etableringen havner innenfor våre rammer.

Dette sier Snorre Angell til Vesterålnytt. Han er av en grunnleggerne av Calanus AS og sitter i selskapets ledelse. Firmaet har nettopp hentet inn nye investorer som har gitt 65 millioner friske kroner, øremerket ny fabrikk.

-Vi er glade for å ha fått med oss industrielt orienterte og langsiktige investorer på selskapets videre satsing, sier direktør Gunnar Rørstad. Selskapet har fått inn nye aksjonærer som i hovedsak er basert i Tromsø og Vesterålen. Eksisterende aksjonærer og ledelsen har også deltatt i emisjonen.

Calanus AS har altså fått på plass en emisjon med netto emisjonsproveny på 65 millioner kroner. Selskapet verdsettes til ca. 190 millioner etter emisjonen, og nå vil bedriften investere i et eget industrianlegg for bioraffinering av raudåte. Investeringen vil kanskje bli opp mot 150 millioner kroner totalt.

Det har lenge vært usikkert om dette anlegget ville komme i Tromsø eller i Sortland, ettersom selskapet har baser begge steder. Sortland kommune har imidlertid satset hardt på å trekke til seg denne fabrikken og nå ser det ut til at kortene faller på plass.

Raudåte er et lite krepsdyr som det har vært drevet forsøksfiske på de senere år i begrenset omfang. Calanus har nå fått konsesjon på et større kvantum (foto: Calanus).

Forslaget til reguleringsplan for Finneset, ved innløpet av Hognfjorden, legges torsdag frem for behandling i Sortland formannskap. Da ligger det også ved en situasjonsplan, som viser at man har tegnet inn en ny fabrikk for Calanus, like ved Holmøys anlegg.

Forslaget til plan er nå utarbeidet av rådgiverne hos Hinnstein AS, etter oppdrag fra Holmøy Maritime AS. Arkitektene hos Snøhetta har også vært inne i bildet, og alt i nært samarbeid med Sortland kommunes ansatte.

Planen legger opp til at Holmøy kan få en mye lengre kai enn i dag og at det åpnes for å bygge ut et nytt fryselager og et tørrlager. Dessuten blir det tanker for drivstoff til skipene, slik at trålerne kan bunkre direkte ved anlegget, samtidig som man losser fangsten.

Dette er delvis kjente planer og det nye er altså at Calanus-fabrikken er kommet med i den skissen som legges frem. Fortsatt gjenstår det altså en del avklaringer og vurderinger hos selskapet, før man sier endelig ja til «Holmen industriområde». Sortland kommune har i alle fall gjort sin del av jobben og legger nå alt til rette for etableringen.

Holmøy Maritime AS har kjøpt opp mange eiendomsteiger langs veien mellom Kvalsaukbrua og dagens anlegg. Sortland kommune har på sin side kjøpt opp eiendom på andre siden, inn mot Leirbogen, slik at det her kan komme et kommunalt industriområde. Første utfylling, for å skape tomt for Calanus, vil ikke være så omfattende. Mulighetene er imidlertid store for videre fylling.

Tanken er at Holmøy og andre bedrifter skal kunne trekke veksler på hverandre her, både ved bruk av felles kai, fryselager og andre anlegg. Calanus vil her få en sterk nabo, som allerede driver innen oppdrett og tråling, og Holmen industriområde vil dermed kunne vokse videre fremover.

Første hinder nå er altså reguleringsplanen, som legges ut til offentlig ettersyn. Det betyr at naboer og andre kan komme med klager, dersom man har noen, og så blir dette behandlet av kommunen før planen klubbes igjennom. Går alt greit, kan altså Holmøy etterhvert bygge ut videre og Calanus etablere sin nye fabrikk for helsekost fra raudåte.

Fra før har Calanus Helse AS salgskontor på Sortland og flere av eierne her og i morselskapet Calanus AS, har bakgrunn i Vesterålen. Hvem som konkret har investert 65 millioner i selskapet nå er ikke kjent, men det er i alle fall viktige penger for å sikre kapital til ny fabrikk og utvidelse av driften.