En god beredskap mot oljeforurensning og håndtering av marin plastforsøpling er helt sentralt for ivaretakelsen av havets ressurser. Ressursene i havet er avgjørende både for framtidig verdiskaping i Norge og for å møte globale utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Senteret etableres med mål om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Senteret skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder gjennom å være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene. Gjennom samarbeid med relevante fagmyndigheter skal senteret bidra til tilrettelegging for gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin plastforsøpling.