Planlegger ny bygård

Ved rundkjøringa på Sortland planlegges det nå en ny bygård med både leiligheter og næringslokaler. Bygget tenkes i 5 etasjer og skal inneholde 8 rommelige leiligheter, pluss et butikklokale.

Slik er skissen fra arkitekten, fargesatt av Vesterålnytt, der man ser nybygget fra Vesterålsgata med rundkjøringen til høyre (skisse: ark Stein Fossli).

Dokumenter er nå sendt til Sortland kommune fra utbyggeren som ønsker å reise en ny bygård i Kvartal 20. Det er Ulf Ovik som står bak prosjektet, gjennom selskapet Kvartal 20 AS, mens det er Tortob Consult AS som har skrevet rammesøknaden.

Plasseringen av bygget blir på den ledige tomta rett ved rundkjøringen i Sortland by, ved krysset mellom Strandgata og Vesterålsgata. Nybygget kommer mellom de to gårdene som lokalt er omtalt som «Berntsen-gården» og «Nyborg-gården».

-Sortland sentrum viser et bredt spekter av arkitektonisk form og uttrykk. Bygget tenkes oppført med enkle bygnings og takvolumer, med få materialer og dempede farger for å danne visuelt rolige omgivelser i sentrum.

Retningslinjene for Blåbyen gir rammene for fargesettingen av bygget og det er denne paletten som er lagt til grunn og som vil bli brukt, skriver Torgeir Tobiassen på vegne av utbygger i søknaden til kommunen.

Nybygget er farget rød i planskissen, og kommer altså rett ved rundkjøringen i Vesterålsgata (skisse: ark Stein Fossli).

Farger på bygget fremkommer ikke i søknaden, da alle skissene er gjengitt i sorthvitt. Det er sivilarkitekt Stein Fossli som har laget tegningene og planen, mens det altså er Torgeir Tobiassen i Tortob Consult AS som fremmer saken.

Søknaden forteller at tiltaket gjelder et kombinert forretnings og boligbygg som tenkes oppført på gnr bnr 15/149 Kvartal 20 i Sortland sentrum og gjelder oppføring av nybygg på hjørnetomten i kryss Vesterålsgata-Strandgata på Sortland.

Tomten ligger innenfor det området som i Byplan er definert som sentrumsområde, med betegnelsen «eksisterende kvartalsstruktur». Bygget som planlegges oppført er et leilighets og forretningsbygg med parkering i kjeller og tenkes oppført i fire etasjer pluss en inntrukket 5 etasje regnet fra Vesterålsgatens nivå.

Det er her planlagt forretning i første etasje på gatenivå og leiligheter i andre, tredje og fjerde etasje i tillegg til leiligheter i inntrukket femte etasje med to leiligheter pr. boligetasje, til sammen 8 leiligheter.

Skisse av fasaden (fargesatt av VNY) sett fra rundkjøringa, slik man tenker seg at den nye bygården blir i Kvartal 20 (skisse: siv.ark. Stein Fossli).

Det er i tillegg planlagt et uteområde i form av en takterrasse. Kjeller og underetasje nyttes til parkering for beboere. Det er i prosjektet vurdert at tomten tåler og bør få en høy boligandel og tetthet, skriver søkerne.

Leilighetene som planlegges blir ganske rommelige, med størrelse fra 111 til 140 kvadratmeter gulvareal. Næringsarealet i første etasje blir på 190 kvadrat, og dette kan benyttes til butikk eller annen forretningsdrift.

Dette er altså første trinn i søknadsprosessen, før Sortland kommune begynner den formelle behandlingen av planen. Naboene er også tilskrevet, slik at berørte skal kunne si sin mening om prosjektet før det blir gitt grønt lys for bygging.