– Dette betyr at tidsplanen holder, for eksempel slik at vi kan sette i gang grunnerverv. Forutsetningen er at berørte kommuner og fylkeskommuner fatter nødvendige bompengevedtak, sier Naimak.

Den nye Hålogalandsvegen omfatter omlegging og oppgradering av E10 og riksveg 85 på strekninga Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt. Hele prosjektet er beregnet å koste 8,7 milliarder kroner og blir det største investeringsprosjektet i Nord-Norge noen sinne.

Forslaget til statsbudsjett innebærer god framdrift for alle riksvegprosjektene i nord. Aller størst er aktiviteten på E6 Helgeland, hvor det skal investeres for totalt 1,3 milliarder kroner neste år. Flere nye parseller åpnes for trafikk.

I Troms fortsetter arbeidet med Harstadpakken og atkomstvegen til Tromsø havn. I Nordland ferdigstilles tunnelen på riksveg 80 ved Bodø og tunnelen gjennom Tjernfjellet i Saltdal.

En annen hovedsatsing neste år er sikring og oppgradering av tunneler, hvor det skal brukes 430 millioner kroner i Nord-Norge. Neste år står E10-tunnelene i nordre Nordland og E6-tunnelene Troms for tur. Det er også satt av penger til minimumstiltak i Sørfoldtunnelene på E6 i påvente av at det skal bygges nye tunneler.

– Vi er i ferd med å gjennomføre et krafttak når det gjelder oppgradering av tunneler, men dette innebærer samtidig at vedlikeholdsetterslepet vil øke på andre områder, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Tunnelene som står på lista for 2019 er Myrland, Sløverfjord, Rørvikskaret, Nappstraumen, Seljeli og Sigerfjord på E10 og riksveg 85. I tillegg videreføres arbeidene på E6-tunnelene Forså, Fagernes, Larsberg, Skardal og Isfjell.

Regjeringen gir Statens vegvesen i oppdrag å effektivisere tilbudet innen trafikant- og kjøretøyområdet, som følge av at stadig flere tjenester utføres digitalt.

– Vi er pålagt å redusere kostnadene, og tjenestene vil bli endret. Men vi må samtidig ta hensyn til at det er lange avstander i Nord-Norge, og det vil aldri bli slik at man kan ta førerkort eller kontrollere vogntog via nett. Statens vegvesen vil arbeide videre med å kutte kostnader samtidig som servicen til trafikantene ivaretas best mulig, sier Torbjørn Naimak.

I tillegg til å effektivisere på trafikant- og kjøretøysida, er Statens vegvesen pålagt å effektivisere byggherrevirksomheten og støttefunksjoner