Ørna tar mye rein

Meldinger om tap av rein på Hinnøya viser at ørna kanskje tar mer enn 500 reinkalver hvert år. Litt over 100 dyr godkjennes for utbetaling av erstatning, viser ferske tall fra Miljødirektoratet.

Havørna i Vesterålen spiser mye fisk og smådyr, men reineierne mener den også kan angripe reinkalver. Hvert år meldes det om store tap av rein på Hinnøya (arkivfoto).

Nylig kjørte toget på mange reinsdyr på Saltfjellet og NSB setter i gang med nye gjerder langs banen. Likevel er det rovdyr som er det store problemet. På Hinnøya er det 4 reineiere med til sammen 1.550 dyr. De meldte i 2016 om tap av 774 dyr og av dette var det 635 kalver. Kun 97 meldte tap ble godkjent for utbetaling av erstatning, som til sammen lød på 349.000 kroner. Hver tapte rein ble altså erstattet med ca 3.600 kroner.

Statistikken forteller om tap til kongeørn, men det er nok likevel flest angrep fra havørn om man ser lokalt på Hinnøya og Vesterålen. Både kongeørn og havørn er fredede fugler, men flere har tatt til orde for en kontrollert jakt for å redusere bestanden noe.

Reineierne på Hinnøya har de siste 10 årene fått utbetalt 4,2 millioner kroner i erstatning for tap av rein, forårsaket av rovdyr. 1.357 dyr er erstattet og av dette har man pekt på at ørn har stått for 835 skader. Det er altså mer enn 60% av tapene som er forårsaket av ørn, der det hovedsakelig er kalver som er blitt tatt av rovfuglen. Gaupe har fått skylden for 216 tap. Det er ingen meldinger om tap på grunn av jerv, ulv eller bjørn.

Sauebøndene melder om langt færre tap. Bønder i Sortland kommune hadde 102 tap i 2016, mens bare 5 av disse ble erstattet med til sammen 8.800 kroner. Også her er det ørna som får skylden ettersom alle de fem var små lam. Lødingen hadde ingen meldinger om tapte sauer eller lam dette året, mens det i Kvæfjord ble erstattet 25 lam etter angrep av ørn. Bøndene i Kvæfjord meldte om 98 tapte sauer det året. Harstad hadde 31 meldinger om tap, mens 11 ble erstattet.

Reineierne selv melder om langt høyere antall enn det som blir godkjent for utbetaling av erstatning. Til sammen mener man det er gått tapt 7.603 dyr i løpet av de siste 10 årene, mens det altså bare er godkjent tap og utbetalt erstatning for 1.357. Det er 4 reineiere på Hinnøya og alle disse har meldt inn tap gjennom disse 10 årene.

Situasjonen er den samme for alle reinbeitedistrikt. Hinnøya har ikke jernbane, så her er det ikke tap på grunn av påkjørsel av tog. Antall påkjørte dyr ved Nordlandsbanen i 2017 endte på 514. Siden 1985 har rundt 8.150 rein bli påkjørt langs norske jernbanestrekninger, men tallet blir lite om man sammenligner med antall dyr som blir tatt av rovvilt.

På landsbasis ble det i forrige driftsår søkt om erstatning for snaut 60.000 tamrein. 17.000 av disse endte med å bli erstattet, ifølge nye tall fra Miljødirektoratet. Det resulterte i 66 millioner utbetalt som erstatninger. Og nå mener enkelte reindriftsutøvere at situasjonen med hensyn til rovdyr er ute av kontroll.

– Vi ligger med brukket rygg. Vi ser at det er høy aktivitet av rovdyr rundt oss, og at forvaltninga ikke fungerer, sier Per Johan Westerfjell til NRK Nordland. Han er reineier i reinbeitedistriktet helt sør på Helgeland.

Budskapet hans kom under det årlige reindriftsseminaret denne uken. Det viktigste møtepunktet mellom reindriftsutøverne og Fylkesmannen.  Her ble det også presentert en rapport som NINA arbeider med, hvor en av konklusjonene er at reineiere i Nordland sliter mer enn ellers i landet. Ifølge forsker Torkild Tveraa har reindrifta i Nordland hatt en negativ utvikling de siste 20 årene. Det er NRK Nordland som omtaler denne saken på sine nettsider.