Ørna er grådig

Kongeørn utpekes som synderen for tap av lam og reinkalver i Vesterålen-området. I fjor ble det betalt erstatning for 18 sauelam, 67 reinkalver og 6 reinsimler som var tatt av ørn.

Reineierne mener det er for mye ørn (illustrasjonsfoto).

Havørn er noe man ser ofte i Vesterålen, svevende over tettbygde strøk og ute i den frie naturen.

Forskjellen på kongeørn og havørn er vanskelig å se på avstand, men det er kongeørn som utpekes som «rovdyr» i statistikken.

Dette er det eneste sikre «rovdyret» som er på Hinnøya og Langøya.

Kanskje er det gaupe på Hinnøya, men her mangler det sikre observasjoner over tid.

Likevel ble det i fjor betalt erstatning for 3 reinkalver og 1 simle som skal ha blitt tatt av gaupe på Hinnøya.

Ser man på tap av sau i Vesterålen og Lødingen, så var dette ganske begrenset i fjor.

Her er det ørna som er synderen og i Sortland gikk det 8 lam tapt, mens det var 9 i Hadsel og ett i Øksnes.

Tallene her er godkjente tap, som det er blitt utbetalt erstatning for. Til sammen ca 40.000 kroner.

Sauebøndene mener imidlertid de totalt har mistet 148 lam i løpet av året og 22 voksne sauer.

Når det gjelder rein, så gjelder statistikken for Kanstadfjord og Vestre-Hinnøy reinbeitedistrikt.

Dette omfatter kommunene Lødingen og Kvæfjord, samt de delene av Sortland, Hadsel og Andøy som ligger på Hinnøya.

Her er det øvre reintallet satt til maksimalt 1.500 dyr og fordeler seg på 4 reineiere.

Forrige sesong ble det meldt tap av hele 564 kalver, 119 simler og 47 okserein i dette distriktet.

Av dette ble det godkjent at ørna hadde tatt 67 kalver og 6 simler.

Utbetalt erstatning for tap av rein beløp seg til sammen på 348.000 kroner.

Tapet av rein i sesongen 2020/2021 var litt mindre enn året før.

Ser man på antall rein i Nordland og Troms, så øker dette tallet stadig.

Antall rein i 2001 var knapt 8.000 i Troms, mens det nå er over 12.400.

For Nordland så økte reintallet fra 11.400 for 20 år siden til det nå er nær 13.900.

Tallene i denne artikkelen er hentet fra «Rovbase.no» som fører statistikk over tap som skyldes rovdyr.

Ellers i landet er det både bjørn, gaupe, ulv og jerv som utgjør en fare for sauer og rein på utmarksbeite.

Har du kommentarer kan du sende epost til red@vny.no.