Omkamp om skatt

Øksnes-politikerne tar mandag en ny runde om eiendomsskatten. Dette skjer etter krav fra 8 folkevalgte som ikke er fornøyd med saksbehandlingen. Mange andre protester er også kommet.

Langs havna på Myre ligger næringsbyggene på rekke og rad. Om vedtaket blir stående, vil eiendommene bli pålagt en ekstra skatt allerede i år (fotomontasje).

Ordfører Karianne Bråthen har hittil vært litt motvillig til å ta opp saken igjen og mener vedtaket om eiendomsskatt skal stå. Det er imidlertid kommet krav fra 8 av kommunestyrets representanter, der man ber om at temaet tas opp igjen. Mandag er den derfor satt på sakskartet, når kommunestyret i Øksnes samles igjen. Alle nabokommunene i Vesterålen har innført skatt på eiendom.

Advokat Frode Lauareid i KS har gitt råd til ordføreren. Han skriver i en epost at det ikke er noe galt i å ta saken opp til ny behandling. -Eg har fått vedtaket om innføring av eigedomsskatt vurdert av kollegaer med eigedomsskatt som spesialområde. Tilbakemeldinga er at det er ingenting juridisk feil ved vedtaket. Det er altså berre spørsmål om politiske prioriteringar, om ein skal innføra eigedomsskatt eller ikkje.

Det er ikkje forbod mot å ta ei sak opp igjen. Det vil vera fornuftig å gjera dersom ein har fatta feil vedtak. Det er likevel kommunestyret som avgjer med simpelt fleirtal kva saker som skal realitetsbehandlast, skriver Lauareid i sin faglige uttalelse.

Dermed er det klart for omkamp i kommunestyret. De 8 som har krevd ny behandling av saken er Vårin Lassesen, Jonny Rinde Johansen, Ken Ivan Reinholdtsen, Hans Kristian Hansen, John Danielsen, Karin Nilsen, Per-Ole Larsen og Bengt Stian Nilsen.

Ordfører og rådmann advarer imidlertid mot å endre vedtaket, og peker på faren for at Øksnes kommune skal havne på Robek-lista, slik at Fylkesmannen overtar mye av styringen med kommunekassen. Man mener at inntektene er for små til å få 2018-budsjettet til å gå i balanse.

-Om det fattes vedtak om å ikke innføre eiendomsskatt, bør det i samme møte vises til en budsjettregulering som bringer budsjettet i balanse. Om Øksnes kommune ikke har et vedtatt budsjett i balanse, vil det få konsekvenser for kommunens handlefrihet i forhold til å låneopptak eller langsiktige leieavtaler. Kommunen må i så fall ha godkjenning fra Kommunaldepartementet, og kommer på det som kalles Robek-lista, påpeker rådmann Elise Gustavsen.

Etter at kommunestyret før jul vedtok å innføre eiendomsskatt for «verker og bruk» (altså næringseiendommer) har det kommet en rekke protester fra bedriftslivet på Myre. Nær sagt alle næringsdrivende har skrevet under på en protest mot skatten, og mener den kan være helt avgjørende for mange bedrifter. Noen driver ganske marginalt og står i fare for å måtte legge ned, dersom man nå må betale noen titusen i ekstra skatt til kommunen.

Fra en del politikere er det også påpekt at saksbehandlingen ikke var god. Eiendomsskatt er tidligere blitt avvist av kommunestyret, men ble altså nå vedtatt som en del av budsjettet. Mandag får man saken opp igjen, som en egen post på dagsorden, og dermed vil man kunne ta direkte stilling til dette. Hva utfallet blir er helt uvisst, men både ordfører og rådmann legger stort press på de folkevalgte om å stå ved forrige vedtak.

Skattepengene skal brukes til å finansiere skolene og eldreomsorgen i Øksnes, og i tillegg til skatten er det nettopp strukturen på skoleverket som har vært den mest debatterte saken politisk det seneste halvåret. Som en del av budsjettet er det også kuttet betydelig for skolene.

Ennå er det ikke klart hvor stor denne skatten blir for den enkelte bedrift. Eiendomsskatt i nabokommunen Sortland er på maksimal sats for næringsbygg, med 7 promille av taksert verdi. Hvilket nivå Øksnes vil få, både med taksering og skattesats, skal avklares senere. Det må oppnevnes en egen takstnemnd og vedtas regler for skatteinnkrevingen. Disse sakene står også på dagsorden for kommunestyret, og vil bli behandlet etter at hovedspørsmålet er avgjort.