Øksnes med høy ledighet

Fiskeriene gir høy sysselsetting om vinteren, men mange ledige om sommeren. Dette slår ut for Øksnes, som i juli hadde Nordlands høyeste ledighet. 569 personer i Vesterålen står nå uten jobb.

Nav Nordland Sort

Fylkesdirektør Cathrine Stavnes kan konstatere at den høyeste ledigheten i Nordland nå i sommer er i fiskerikommunen Øksnes (fotomontasje).

Ledigheten i Nordland er i juli lavere enn i fjor på samme tid. Blant kvinner går ledigheten ned, mens det hos menn er en økning. Nedgang i ledighet blant kvinner, kan ha sammenheng med øket tilgang på stillinger innen undervisning, helse, pleie, omsorg, reiseliv, transport og service, sier fylkesdirektør Cathrine Stavnes ved NAV Nordland. Ledigheten i Nordland er med dette lavere enn i juli 2015, med 186 færre helt ledige.

Høyeste ledighet finner man i Øksnes, der 5,2% av arbeidsstyrken er uten jobb (124 personer). Nabokommunene i Vesterålen har litt bedre situasjon, der Hadsel har beste tall med 2,9% ledighet (114 personer). Likevel er dette over snittet for hele Nordland. Bø har bare 48 helt uten jobb, men dette utgjør likevel 4,1% av arbeidsstyrken. Sortlands tall er 191 uten jobb, mens Andøy har 92 ledige. Til sammen er det altså 569 personer i Vesterålen som nå søker fast jobb.

Mens det er høy ledighet i Vesterålen og Lofoten denne sommeren, så er det motsatt situasjon på innlandet. Ved utgangen av juli var det bare 0,7 prosent ledighet i Grane, mens det er 1,2 prosent ledighet i Tjeldsund. Hattfjelldal og Bindal kan også vise svært lave tall. Når Vesterålen og Lofoten ligger på 3-4%, så er det nok svingninger innen fiskeri som gir denne ulikheten.

I juli 2016 var det 3.345 helt ledige i Nordland, som er 186 færre enn på samme tid i fjor. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 2,7 prosent. I Norge sett under ett øker ledigheten i samme periode. I Nordland finner vi flest ledige med bakgrunn fra industriarbeid (582), bygg- og anleggsarbeid (359), samt butikk og salgsarbeid (345). Størst bedring fra juli i fjor finner vi innenfor butikk- og salgsarbeid der det nå er 66 færre helt ledige (-16%). Det er 37 flere personer som deltar på arbeidsmarkedstiltak i Nordland sammenlignet med samme tid i fjor.

I landet sett under ett har antall helt ledige økt med 2.374 personer fra juli i fjor. Totalt for landet er det nå registrert 87.736 helt ledige, noe som tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Ved utgangen av juli er det totalt 161 helt ledige permitterte i Nordland. Dette er 46 flere enn samme måned i fjor. De permitterte har i hovedsak bakgrunn fra fiskeindustri og annen industri.

De aldersgruppene som har høyest ledighet i prosent av arbeidsstyrken er aldersgruppen 25-29 med 4,8 prosent og 20-24 år med ledighet på 4,3 prosent. Deretter følger aldersgruppen 30-39 år med 3,4 prosent ledighet. Blant de yngste (19 år og under) er ledigheten på 1,7 prosent, men her er arbeidsstyrken forholdsvis liten. Totalt er det 372 personer som er registrert som arbeidssøkere på tiltak i Nordland i juli. Dette er 78 flere enn på samme tid i fjor. Dermed er 0,3 prosent av arbeidsstyrken i Nordland på et arbeidsmarkedstiltak.

Totalt har det vært en tilgang på 730 registrerte ledige stillinger i Nordland i juli. Dette er 121 flere stillinger enn i fjor på samme tid. Det er innenfor helse-, pleie og omsorg (+48) vi finner den største økningen i utlyste stillinger i forhold til samme måned i fjor.