Nytt syn på Kringelen

Etter debatt i media og politiske fora har saksbehandlerne i Sortland kommune fått nytt syn på masseuttaket på Kringelhøgda. Det blir nå ansett som både helt lovlig og nær umulig å stenge.

Jurist og saksbehandler i Sortland kommune, Martine Jensen Strømsnes, lukket øynene for det enstemmige vedtak i formannskapet, der steinbruddet på Kringelen fikk grønt lys. Nå har likevel etaten til Torgeir Tobiassen (til høyre) åpenbart sett saken med andre briller. Varaordfører Karl Erling Nordlund (t.v.) har nær alle politikerne bak seg i sitt syn.

Torsdag formiddag møttes Sortland formannskap for å diskutere fortsatt drift av masseuttaket på Kringelhøgda. Like før møtet kom det et nytt dokument fra «teknisk etat», der man sier noe helt annet enn det som har vært sagt gjentatte ganger tidligere.

-Det er også viktig å påpeke at driverne av masseuttaket har rettigheter til å fortsette driften, uavhengig av arealplanen, innenfor rammene av sin driftsplan. Innsigelsen fra Sametinget må derfor relateres til eventuell utvidelse av området i forhold til planen fra 2005, lyder nå «etatens faglige vurdering».

Dette kommer etter at advokat og lokalpolitiker, Oddmund Enoksen (SV), har gått hardt ut mot kommunens egne saksbehandlere og rådmannen. Han har i et innlegg i Bladet Vesterålen forleden hevdet at de var «helt på viddene». Enoksen påpekte flere feil i anbefalingene som er gitt til formannskapet, ut fra ren lovforståelse.

Men nå er altså «etaten» kommet litt mer på linje med politikerne, med sitt siste skriv. Formannskapet vedtok uansett i dag med 8 mot 1 stemme at man holder fast på forrige vedtak, der det gis grønt lys for masseuttaket til AMK Eiendom AS. Vedtaket fra 20. april blir dermed stående inntil videre.

Anbefalingen fra rådmannen og saksbehandler Martine Jensen Strømsnes, var å vedta umiddelbar stenging av steinbruddet på Kringelen. Dette var også i tråd med ønsket fra Sametinget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, men altså på kollisjonskurs med egne politikere.

-Det er ingen tvil om kompetansen hos administrasjonen, sa varaordfører Karl Erling Nordlund i møtet. Likevel fremmet han det motsatte forslaget av rådet fra administrasjonen og fikk full støtte hos AP, SP, Høyre og FrP. Kun Rødts Christoffer Ellingsen stemte for rådmannens forslag, som dermed ble avvist igjen.

-Det er ikke kommet noen nye momenter i saken siden forrige behandling. Vi går derfor inn for samme vedtak som sist, sa Høyres Silvia Ovik.

Dersom ikke Fylkesmannen i Nord-Trøndelag nå trekker sin klage på dette, må saken videre. Deretter havner den kanskje i Kommunalpartementet for endelig avgjørelse. Spørsmålet er imidlertid om denne saksbehandlingen nå er helt bortkastet, ettersom AMK Eiendom AS har gyldig driftskonsesjon fra Direktoratet for mineralforvaltning. Dessuten er man innenfor den forrige arealplanen.

Nå trekkes det også frem samfunnsøkonomiske forhold, der utviklingen i Sortland krever tilgang på store masser av stein og grus. Det finnes ikke alternativer til masseuttaket på Kringelhøgda i dag, som er det eneste på Hinnøy-delen av Sortland kommune. Da må også interessene fra reindriften vike, mener «teknisk etat» nå.

Det er uansett klart at driften hos AMK Eiendom AS på Kringelhøgda kan gå som normalt, slik det har gjort i det siste med daglig drift via Bulldozer Maskinlag AS. Steinmassene herfra brukes nå til vegarbeidet mellom Holmen og Maurnes på FV82.

Før denne saken ble tatt opp i formannskapet hadde arealplanlegger Rune Stigen Kvannli en kort innledning om lovtolking på såkalte «innsigelser». Han påpekte at loven er ganske klar på at Sametinget har rett til innsigelser i plansaker, ettersom dette organet skal passe på de overordnede hensyn til reindrift og samisk kultur. Han påpekte også at saksbehandlerne i kommunen skal normalt støtte seg til de innsigelser som kommer fra andre, som Fylkesmannen og Sametinget, og ta høyde for at disse er gitt på lovlig grunnlag.

Det er altså kommet såkalt «innsigelse» fra både Sametinget og Fylkesmannen om deler av Sortlands nye arealplan og masseuttaket på Kringelen. Det betyr at planene kanskje må inn til Kommunaldepartementet for endelige godkjennelse.