Nye bygg planlegges

Utenfor parkeringshuset ved Sortland storsenter planlegges det nå 3-4 blokker, som skal anlegges på en ny fylling. Her kan det bli opptil 120 leiligheter, dersom planene godkjennes.

Nå starter planleggingen av 3-4 blokker (rosa bygg), men utformingen er ikke avgjort (skisse: Norconsult).

Tanken om nye blokker utenfor parkeringshuset ved Storsenteret ble lansert flere år tilbake. Første bygg (gult på bildet) er ferdig og beboerne innflyttet.

Nå går Frydenlund Strand DA i gang med konkret planlegging av neste trinn og har engasjert rådgivere hos Norconsult AS.

Planleggingen vil ventelig ta et års tid, slik at utfylling og bygging neppe kan skje før i 2023 eller kanskje enda senere.

Forslagsstiller planlegger inntil 4 leilighetsbygg på utfylling i havet, småbåthavn for inntil 50 båter, pluss lekeareal og uteoppholdsareal.

Adkomst vil skje via Nordre Frydenlund allé og Sjøgata, med trygg vei for gående og syklende til skolen.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie med tre-fire leilighetsbygg i varierende høyder mellom fire og sju etasjer, med en mulig utnyttelse på opptil 120 boenheter.

Det planlegges for leiligheter i ulike størrelser med tilhørende oppholdsarealer og parkering på egen tomt.

Slik var den forrige skissen for Frydenlund Strand, men den blir nå trolig endret.

Arealet som skal få boliger er på ca 5,5 dekar, pluss lekeareal og småbåthavn. Hele planen omfatter 27 dekar, inkludert nabobyggene.

Planarbeidet vil gi rammebetingelser for utforming av ny bebyggelse. Byggehøyder og utforming vil sees i sammenheng med omkringliggende hus.

Planleggerne vil ta hensyn til kvalitet fra eksisterende bebyggelse. Fasadene vil få et tiltalende uttrykk.

Det legges opp til at bebyggelse ikke skal skyggelegge viktige private eller offentlige uterom.

Man lover å bevare en siktlinje fra gaten Nordre Frydenlund allè og ut mot sundet, heter det i brevet til kommunen der Norconsult varsler oppstart av planarbeidet.

Planen skal forsøke å skape lune uterom og interaksjon med sentrum, der man «gir noe tilbake til byen» og får en helhetlig opplevelse av sjøfronten.