Ny blokk for utleie

Boligstiftelsen i Sortland ønsker å sette opp en ny blokk i sentrum, og øke antall leiligheter også i naboblokkene. Dette betyr at det til sammen vil komme 22 nye boenheter her.

Slik fremstår skissen fra September arkitekter AS for den nye boligblokka på Lykkentreff, mellom den røde og gule som allerede står der i dag. Skissen viser også endret takform på nabobyggene, for å gi plass til 2 nye leiligehter på loftet (Skissen er fargesatt av Vesterålnytt).

Langs Vesterålsgata, like sør for bussterminalen, står det i dag to mindre blokker med 4 leiligheter i hver. En rød og en gul blokk. Byggene og tomtene her eies av Sortland boligstiftelse, som nå mener det er plass til et nytt bygg midt mellom disse.

September arkitekter AS har nå utarbeidet planer for dette prosjektet, der man har sett på flere alternativ. Det man nå anbefaler å gå videre med er en ny blokk med langside mot Vesterålsgata og saltak. Dermed vil man kunne skape en skjermet lekeplass bak blokka, skjermet fra støy og biltrafikk.

Området er avgrenset av veger på tre sider. På nordsiden ligger Søndre Frydenlund Allè, på vestsiden Lykkentreffvegen og på østsiden går Vesterålsgata (FV82). Like nord for området ligger også Frydenlundparken. Det er tre sammenhengende tomter på til sammen 4,8 dekar, hvor to av tomtene er bebygd med to mindre leilighetsbygg i to etasjer, samt kjeller og loft.

Arkitektene har vurdert flatt tak kontra saltak, og anbefaler at man fortsatt beholde stilen med saltak, slik begge nabobyggene har. På disse byggene mener man det er mulig å justere taket litt, slik at det kan bygges inn to leiligheter ekstra på loftet.

Det velges å gå videre i planprosessen med en ny bygningskropp i nord-sør retning. Sol- og skyggestudiene viser at dette alternativet gir veldig gode solforhold for planlagt bebyggelse, med vestvendte balkong og uteområder. Det blir da gode solforhold både for felles uteoppholdsareal og lekeplass, samt for balkonger mot vest.

Den nye blokka blir altså i 4 fulle etasjer, og den kan kanskje bli bygget ut i to trinn. Fullt utbygget blir denne blokka på 18 leiligheter av varierende størrelse. Eksisterende to blokker, Tune og Veldre, som i dag har 4 leiligheter hver, planlegges utvidet med to leiligheter hver.

Tilsammen blir det ca 30 leiligheter i området. En ser for seg muligheten for to byggetrinn, hvor nordre halvdel av ny blokk kan komme først. Når alt er bygget vil man ha 4 stk 1-2 roms, 10 stk 2 roms, 13 stk 3-roms og 3 stk 4-roms til sammen i de tre blokkene.

Boligene er planlagt for beboere i målgruppen til Sortland Boligstiftelse hvor de fleste beboere ikke vil disponere bil. Området ligger helt inntil sentrumsgrensen. Det foreslås derfor å avsette plass til 30 biler (1 p-plass pr leilighet hht gjeldene parkeringsvedtekter for området) men opparbeide 23 plasser (som er kravet for sentrumsleiligheter). Da vil det være rom for opparbeidelse av flere p-plasser hvis det skulle vise seg at behovet endres.

Det foreslås 1 sykkelplass for mindre leiligheter og 1,5 sykkelplass for større leiligheter. Sykkelparkering plasseres på bakken eller i bodbygning. Innkjøring til blokkene blir via Lykketreffvegen.

Arkitektene mener utbyggingen med ca 22 nye leiligheter er relativ liten og den vil ikke medføre store problemer hverken for barnehagedekningen i området eller skolekapasiteten. Planområdet ligger sentralt i forhold til eksisterende sosial infrastruktur (barnehage og skole, dagligvare). Området ligger også nært sentrum med øvrig tjenesteyting.

Planene er nå sendt over til Sortland kommune og ligger ute til offentlig ettersyn. Det betyr at de som ønsker, kan komme med kommentarer og si sin mening om prosjektet, før det endelig blir vedtatt av formannskap og kommunestyre.