Nå blir det ny tunnel

Nå skal det endelig settes av penger til ny tunnel mellom Bleik og Andenes. Fylkesrådet ser dette som det neste store prosjektet i Nordland innen rassikring av utsatte veier.

Rassikring og ny tunnel ved Kleivodden, på fylkesveg 7022, mellom Bleik og Andenes (foto: Statens vegvesen, Tomas Rolland).

-Neste år er vi ferdig med det store skredsikringsprosjektet Liafjell-Olvikvatnet på fylkesveg 17. Da foreslår vi at Andøy skal være neste prosjekt ut, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joacim Bentzen (Sp).

Vegen mellom Bleik og Andenes er svært skredutsatt, og de senere årene har det flere ganger skjedd steinskred og steinsprang som har gjort at vegen har blitt stengt for trafikk.

Fylkesråd Bent-Joacim Bentzen mener det er på tide å sette i gang med utbedringene på fylkesvei 7702 mellom Bleik og Andenes. Også med tanke på den økte virksomheten ved Andøya rakettskytefelt.

-En ny trasé vil både inneholde tunnel og ny veg i dagen. Reguleringsplanen ble vedtatt av Andøy kommune i vår, og sånn sett ligger det godt til rette for å komme i gang med prosjektet, sier fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.

I statsbudsjettet for 2021 legger regjeringen opp til at Nordland skal få kun 64 millioner kroner i rassikringsmidler. Med fylkeskommunens økonomiske situasjon som bakteppe legger dette begrensninger på hvor mange skredprosjekt som kan iverksettes.

– De begrensede økonomiske midlene vi får fra staten, gjør at vi må ta slike omfattende skredprosjekt suksessivt. Fylkeskommunen har ikke rom til å bruke store midler utover det vi får av staten. Nå er jeg veldig fornøyd med at vi planlegger oppstart av prosjektet på fylkesveg 7702, sier fylkesråden.

I fylkesrådets forslag til økonomiplan de kommende fire årene legges det inn fem millioner kroner til prosjektering og planlegging i 2022 og 2023, og 30 millioner kroner i 2024 for å sette i gang prosjektet på fylkesvegen mellom Bleik og Andenes.

Det er gjort et overslag på 263 millioner kroner for prosjektet, men dette ble gjort før reguleringsplanen ble vedtatt, og det er behov for en grundigere kostnadsberegning av prosjektet.

Fylkesråd Bentzen er likevel tydelig på at når fylkesrådet nå legger inn midler i økonomiplanperioden, er det nettopp for å signalisere at rassikringsprosjektet på Andøya er neste på prioriteringslista.

-Dette er et prosjekt som har vært skjøvet på flere ganger. Jeg har stor forståelse for at befolkningen på Andøya ønsker å få denne vegstrekningen sikret på skikkelig vis. Derfor setter vi nå av 35 millioner kroner for å kunne begynne på dette viktige trafikksikkerhetstiltaket, avslutter fylkesråd Bent-Joacim Bentzen.