Moderne kontorbygg

Den gamle vaskehallen til Trafikklaget på Sortland er tenkt revet for å gi plass til et nytt moderne kontorbygg. Det er El-Team AS som trenger større lokaler og nå søker om klarsignal for nybygg.

Slik tenker arkitekt Nina Klausen at det nye kontorbygget vil se ut, på sørfasaden mot Nortura. Til venstre i bildet er Strandgata, men hovedinngangen blir på nordsiden (skisse: September Arkitekter AS).

Mellom Kiwi og gamle Nortura (Salgslaget) på Sortland kan det snart komme et nytt kontorbygg, som i hovedsak skal gi lokaler for elektrofirmaet El-Team AS. Byggesøknad er sendt til kommunen, der man også søker om klarsignal for å legge på to etasjer mer enn reguleringsplanen for denne tomta tilsier. Flere nærliggende bygg er på 4 etasjer og Sortland kommune godkjente like før jul at Kjempenhøy boliger skal få bygge helt opp i 7 etasjer.

For knapt et år siden vedtok formannskapet i Sortland at kommunen skal selge 480 kvadratmeter av Nortura-tomta til MK Invest AS. Dette selskapet eier altså nabotomta mot Kiwi og trengte litt mer plass for å kunne reise et nybygg slik man hadde tenkt. Nå forhandles det om vilkårene for dette salget, der kommunen blant annet har krevd at MK Invest AS anlegger ny innkjøring til garasjeanlegget på Nortura.

-Det ønskes å etablere to leiligheter i 4. etasje på bygningen. Leiligheter er ikke i tråd med gjeldende reguleringsplan for tomta, men det har vært en sterk utvikling av området og bruken av naboområdene har blitt endret. Tidligere industri- og næringsområde i sør blir også transformert. En ser for seg en utvikling på Natsteinsøyra med boliger og rett på østsiden av det omsøkte tiltaket planlegges det nå et stort lekeområde, skriver arkitekt Klausen i søknaden til kommunen.

Planen som nå legges frem betyr at det settes opp carport på 150 kvadrat mot sørveggen til Kiwi, for parkering til de ansatte i El-Team AS. Tomta skal ellers ha parkering både for besøkende og firmaets servicebiler. Bygget skal ha garasje og vaskehall på gateplan, med innkjøring fra Sjøgata. Ellers blir det kundemottak, kontor og lager i de nedre etasjene, mens det blir kontorer i 3. etasje.

Det nye kontorbygget vil ligge rett sør for Kiwi på Sortland, og i nærheten av de påtenkte blokkene til Kjempenhøy boliger. Kartet er utarbeidet av September Arkitekter AS, og fargesatt av Vesterålnytt.

På toppen blir det satt av plass til to leiligheter og en tak-terrasse helt øverst. Heis og trapper skal gi lett adgang oppover i bygget. Inngangen blir på langsiden mot Kiwi, der det også er satt av parkering. Om det skal bli leiligheter og 4 etasjers høyde, så må Sortland kommune godkjenne det, med en endring av gamle vilkår for denne tomta. MK Invest AS har nå fremmet søknad om dette, der høyden på 4. etasjer vil kommer 16,7 meter over nivået til Sjøgata. Til sammenlikning vil Kjempenhøy boliger ha høyde på opptil 25 meter o.h.

-Dispensasjonen vil ikke gi en vesentlig endret situasjon i forhold til miljø, trafikksikkerhet eller tilgjengelighet. Dispensasjonen vil heller ikke gi en vesentlig endret situasjon i forhold til områdets visuelle karakter eller for allmennhetens interesser, skriver arkitekt Nina Klausen. -Dog vil et høyere bygg av typen kontor/boligbygg, i stedet for et lavere industribygg, medføre at tiltaket blir mer stedstilpasset. Bebyggelsen vil gis en god og tilpasset utforming. Det vil bli etablert grønt i form av plen, busker og trær på områder som ikke benyttes til parkering. Foran bygget mot Strandgata vil det opparbeides en vestvendt plass, påpeker Klausen.

Nå skal altså denne byggesaken behandles av Sortland kommune på vanlig måte, samtidig som utbygger prøver å få vilkårene på plass for den tomteparten man har fått tilsagn om. Det er MK Invest AS står bak utbyggingen, men søknaden fremmes på vegne av et nytt selskap som skal hete Strandgata 44 AS. Når dette bygget kommer på plass i nordenden av Nortura-tomta, vil det i sørenden komme den nye brannstasjonen. Dermed er utbyggingen av Nortura-kvartalet kommet i gang.