Mindre flukt til Vesterålen

Mens Vesterålen ble bedt om å ta imot 200 flyktninger i fjor, er årets tall vel 160. Neste år kan det bli enda lavere, selv om både Andøy og Sortland stiller med åpne armer og gjerne tar imot flere.

reisende-nordovere

Vesterålen får kanskje 150 nye landsmenn i år, og det er færre enn i fjor. Neste år kan tallet bli enda lavere. Velviljen er stor i regionen, men behovet for bosetting er blitt stadig lavere (illustrasjonsbilde).

Bremsen i flyktningstrømmen nordover i Europa gir seg nå konkrete utslag også i Nordland og Vesterålen. IMDI ber Nordland bosette 985 flyktninger i 2017 og det er 550 færre enn i år. Dette betyr også lavere antall ut til kommunene i Vesterålen, selv om denne fordelingen ennå ikke er satt opp i konkrete tall.

Sortland og Andøy stiller med åpne armer og vil ta imot henholdsvis 60 og 50 personer med behov for nytt bosted. Det er helt i samsvar med det tidligere ønsket fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Ja, Andøy foreslår faktisk selv å ta imot 50, mens IMDI egentlig bare bad om 32 bosettinger. Hadsel sier 40, mens Bø og Øksnes kan ta 15 hver. Det betyr at Vesterålen kunne tatt imot 180 personer neste år.

Så mange blir det neppe, ettersom behovet nå er langt mindre enn det man trodde for et år siden. Når IMDI sier 985 for hele Nordland, og man fordeler etter folketallet, vil Vesterålens andel bli ca 120 personer. For Sortland skulle antall bosettinger da bli 40, mens kommunens politikere har sagt seg villig til å finne plass til 60.

Flyktninger må vente i gjennomsnitt fem og en halv måned fra avgjørelsen om bosetning blir tatt, til de faktisk blir bosatt. Det er nå 2728 flyktninger rundt i landet som venter på å få tildelt en kommune, ifølge tall NRK har vist.

IMDI bad Vesteråls-kommunene ta imot 201 flyktninger i 2016, mens forslaget for 2017 har vært 162. Vedtakene senere ble 166 for 2016 og 180 for 2017, men disse tallene vil man ikke nå. Det blir færre i år og enda færre neste år. Sortland vil ta flest og skiller seg ut med mange unge flyktninger. Forslaget var 20 mindreårige i år og 10 til neste år, men også her blir nok antallet lavere.

Rådmannen i Sortland skriver i en fersk rapport at det knytter seg stor usikkerhet til prosessen med å ta i mot 10 unge enslige mindreårige under 15 år i år. Det arbeides nå med rekruttering av personell til 3 boliger, og hvor status i dag er at en vil klare å etablere to boliger med til sammen 8 barn som være på plass før årsskiftet. Inntekter i forbindelse med bosetting av flyktninger vil bli høyere enn budsjettert. Dette under forutsetning av at IMDI overfører pengene til kommunen før årets slutt. Det er vanskelig å beregne summen nøyaktig, da også utgiftene øker med flere bosatte. Det er også et usikkerhetsmoment om Sortland klarer å bosette alle 40 før årets slutt pga boligsituasjonen. Kommunen har forsøkt å beregne merinntektene, og har kommet frem til at man kan forvente halvannen million. Disse merinntektene foreslås avsatt til flyktningefond. En slik avsetning er bare mulig dersom årets regnskap totalt sett går med “overskudd”, ifølge rådmannen.