Mindre fisk og strengere

Kvotene på torsk og skrei er blitt mindre for kommende sesong og nå strammer man også inn på regelverket for båtene. Prinsippet som nå gjelder er «en person, en båt og en kvote».

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (foto: FHD).

Omkring 40 båter blir nå berørt av nye regler, der «ekstrabåter» ikke lenger skal kunne ha egne kvoter på torsk. Disse mister nå kvoten sin.

I tillegg til dette er totalkvoten for torsk i vintersesongen nå satt betydelig ned, noe som slår ut hos alle fiskere.

– Fiskerinæringen trenger stabilitet og forutsigbarhet, det har vi vært opptatt av når vi har fastsatt deltakervilkårene for neste år.

Derfor blir reglene som gjaldt i fjor i all hovedsak videreført i 2024, med noen justeringer for åpen gruppe, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

– Prinsippet om «en person, en båt, en kvote» skal sikre en mer rettferdig fordeling av kvotegrunnlaget mellom alle deltagerne i åpen gruppe.

Kravet om at én enkeltperson må være majoritetseier i et fartøy skal bidra til dette, sier fiskeri- og havminister Myrseth.

Deltakerforskriften for 2024 stiller krav om at én enkeltperson må være majoritetseier i fartøy som deltar i åpen gruppe i fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader nord.

Dette kravet kom for ett år siden, i deltakerforskriften for 2023, men det har vært en overgangsordning i 2023 for de som ikke oppfylte det nye kravet om majoritetseierskap i fartøyet.

Som varslet vil denne overgangsordningen nå opphøre.

Dette innebærer at fartøy hvor ingen enkeltperson direkte eller indirekte har en eierandel på mer enn 50 prosent, ikke kan delta i åpen gruppe i dette fisket i 2024.

– De fartøyeierne som blir berørt har hatt ett år til å finne ut hvordan de skal innrette seg etter det nye kravet.

Spørsmålet om hvorvidt overgangsordningen skal forlenges eller ikke har vært på høring og det var størst oppslutning om å avvikle ordningen.

Det bør være like regler for alle.

Dersom overgangsordningen får virke for lenge vil det skape en urettferdig konkurransesituasjon for de andre deltakerne i fisket, sier fiskeri- og havministeren.

En del fiskere vurderer nå å prøve denne saken for retten, da man mener de nye reglene bryter med prinsippet om at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

De som nylig har kjøpt «ekstrabåter» for å øke sin egen kvote, sitter nå igjen med potensielt betydelig økonomisk tap.