Lovlydige fiskere

Juks og ulovligheter innen fiskeriene har vært mye omtalt i media. Dette bildet stemmer ikke helt med virkeligheten som inspektørene forteller om. De fleste er seriøse og lovlydige.

Inspektørene fra Fiskeridirektoratet blir tatt godt imot (foto: FDIR).

Ved utgangen av mars har inspektører fra Fiskeridirektoratet gjennomført mer enn 600 kontroller i det pågående vinterfisket etter torsk.

I tillegg har Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste vært tungt til stede på havet med kontroller og observasjoner av fisket.

Det er så langt kun et fåtall kontroller som har medført overtredelsesgebyr eller anmeldelser, og de aller fleste kontroller blir gjennomført i god dialog med fiskere og mottak.

– Det var tidlig i vinter en del støy omkring vårt kontrollopplegg, men så langt i sesongen sitter vi igjen med et inntrykk av at inspektørene blir tatt godt imot.

Det er i all hovedsak er en god tone og dialog med fiskere og kjøpere, sier seksjonssjef Bjørn-Håvard Rønnevik.

RUND VEKT

Noe av det som er avdekket er manglede merking og adskillelse av fangst og feil estimering av fangst.

Fiskeridirektoratet har tidligere i vinter presisert at fangst skal meldes inn i rund vekt, uten bruk av omregningsfaktorer av noe slag.

Kontroller Sjøtjenesten har utført så langt har avdekket manglende inn- og utmelding av bruk.

Kun 7 av 160 kontroller har medført rapporter som kan lede til videre saker og eventuelle reaksjoner.

BRUKSKONFLIKT

Sjøtjenesten har også en viktig rolle som megler på havet i tilfelle det for eksempel oppstår konflikter mellom redskapsgrupper.

– Det har vært meklet og veiledet i 20 brukskonflikter, hvorav 9 av disse også har resultert i rapport for videre saksbehandling.

De fleste konfliktene har vært i Lofoten, og noen få ved Sørøya og Breivikbotn-området i Troms og Finnmark.

De fleste konfliktene har vært mellom snurrevad og garn, mens også mellom garn og line, sier seniorrådgiver Tor Johansen i Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste.

FEILFØRING

Feilføring av fangstområde på sluttseddel, der fangst er ført fisket utenfor 12 nautiske mil, men er fisket innenfor 12 nm, er også avvik som er avdekket gjennom kontroller i vinter.

– Dette kan være konkurransevridende fordi kjøper da kan få høyre pris for fisken ved videre salg enn for fisk som er fanget innenfor 12 nm.

Dette er på grunn av at torsk og hyse som fiskes innenfor 12 nm ikke har MSC-godkjenning, sier Bjørn- Håvard Rønnevik.

Fiskeridirektoratet hadde også i år inspektører ute i felt og på sjøen i påsken og vil opprettholde kontrollene over i vårtorskefisket.

SPRÅKBRUK

En ansatt ved et fiskemottak i Finnmark har nylig fått en dom imot seg i Vestre Finnmark tingrett, som stadfester en betydelig bot.

Årsaken er språkbruk overfor to kvinnelige inspektører under sesongen i fjor

-Fiskeridirektoratet er fornøyd med å ha fått medhold i at våre inspektører ikke skal måtte tåle slik oppførsel under utøvelse av jobben, sier fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen.

Uttalelsene som tiltalte er dømt for er blant annet «Du må slutte å la deg distrahere av damen. Dette må dere ta på privaten».

Dessuten «kanskje dere skal hoppe om bord, så de kan få litt bedre fangst, de har jo klaget på at de får så lite fisk».

Noe av dette er tydelig hint i sexistisk retning omkring begrepet «haill».

Retten påpeker at slikt språk ikke ville vært brukt om inspektørene hadde vært menn.