Laks gir ny kraft

Holmøy Settefisk AS vil hente vann fra Vangpollen kraftstasjon. Vesterålskraft AS har sagt OK, under forutsetning av at Holmøy borer nytt inntak og bygger et nytt aggregat i kraftstasjonen.

Vangpollen kraftstasjon skal nå levere vann til Holmøy Settefisk AS (arkivfoto).

Mange lakseoppdrettere har egne anlegg for produksjon av settefisk, eller langsiktige avtaler for levering av smolt.

Holmøy Maritime jobber nå med å bygge sitt eget anlegg for settefisk i Sigerfjorden.

Man har allerede kjøp en tomt, like ved Veidekkes base for asfaltproduksjon.

Et anlegg for lakseyngel trenger mye vann, og må ha sikker tilgang på vann kontinuerlig gjennom hele året.

Dette skal Holmøy løse ved å legge en vannledning fra Vangpollen kraftstasjon og til anlegget for settefisk.

Man vil gjerne ha tilgang på opptil 10 kubikkmeter vann pr minutt hele året.

Vesterålskraft Produksjon AS eier og drifter kraftstasjonen. De har godkjent en avtale med Holmøy på visse vilkår.

Planen betyr også en noe jevnere vannføring mellom Øvre og Nedre Vangpollvatn.

Det mener man vil være positivt for ørreten, som grunneierne i området fisker oppe i fjellvannene.

Ved utløpet fra Vangpollen kraftstasjon skal det legges ledning til Holmøy Settefisk AS (rosa linje).

Konkret skal det bores opp en ny fullprofilboret sjakt, parallelt med dagens rørgate og føres inn i eksisterende kraftstasjon.

Der etableres et nytt mindre aggregat, ca 0,45 MW. Dette vil også produsere litt strøm, før vannet sendes videre.

Smoltanlegget vil ta vann fra utløpet uavhengig av hvilke aggregat som produserer.

Vannet til settefiskanlegget pumpes til et lite høydebasseng og føres videre i sjøvannsledning.

Inntaket til sjakta planlegges parallelt med dagens inntak i Nedre Vangpollvatn.

Anboringspunkt for sjakt legges ca 70 m ovenfor kraftstasjonsbygning på ca kote 30.

Planene skal nå godkjennes av flere myndigheter, men Vesterålskraft og Holmøy ser ingen problemer så langt.

Om alt får grønt lys nå, så kan man starte opp boring i fjellet til høsten og ha alt klart til jul 2023.