Kutter i veiprosjekt

Andre etappe av veiprosjektet mellom Sortland og Risøyhamn er nå kuttet, etter at Nordland fylke må spare. Utsettelsen blir på minst 3 år, men tidsplanen er foreløpig ikke fastlagt.

Strekningen på FV82 mellom Kvalsaukan bru og Maurnes er nå ferdig, men videre til Sortland blir det ikke gjort noe med det første (arkivfoto: Statens vegvesen).

Opprinnelig var det planlagt å utbedre veien mellom Sortland og Risøyhamn i flere fortløpende etapper. Først kom Holmen-Maurnes, som nylig stod ferdig. Så skulle man ta fatt på Sortland-Kvalsaukan, men slik blir det ikke.

Utbedring av veistrekningen i Vesterålen var planlagt gjennomført ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv.

Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

-Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fv. 82 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

– Arbeidet med å få realisert dette og andre vegprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre ovenfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveger.

Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesvegene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveger er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesvegene i Nordland, mener Bentzen.

Parsellen Sortland–Holmen på fv. 82 er seks kilometer lang, og prosjektet omfattet forsterkning, breddeutvidelse til 6,5 meter og tilrettelegging for sammenhengende gang-/sykkelveg med en totalkostnad beregnet til 120 millioner kroner kroner. Det er nylig lagt nytt asfaltdekke på strekningen.

Fylkesrådet har også kuttet utbedringen av FV810 i Bustneslia. Dette prosjektet har vært utredet med flere alternativ og her ville kostnaden ligget på mellom 600 og 800 millioner, alt etter hvilken løsning man skulle velge.

Det samme gjelder for et prosjekt på FV17 mellom Ørnes og Glomfjord, som nå også er strøket. Her var planen å utbedre tre parseller gjennom Meløy kommune. En rapport fra utredningsselskapet Cowi beregnet kostnaden til 623 millioner kroner.