2.700 uføre i Vesterålen

Antallet uføre i Norge øker stadig og lokalt i Vesterålen er det nå 2.700 personer som er i denne kategorien. Nordland har 20.500 uføre og i hele Norge er det nå vel 350.000 som har uføretrygd.

Omkring 14% av Vesterålens befolkning mottar uføretrygd, ifølge tall fra NAV. Dette utgjør ca 2.700 personer (illustrasjonsfoto).

Sortland har flest mottakere av uføretrygd, viser tall fra NAV. Ved årsskiftet var det 899 uføre i Sortland, som er en økning på 6% fra året før. Nabokommunen Hadsel hadde 662 uføre på samme tidspunkt.

Andelen uføre i forhold til folketallet er imidlertid på landsgjennomsnittet her, ettersom det er ca 13,5% uføre i Sortland og Hadsel. Det samme gjelder også Andøy, der antallet er 374.

Øksnes har 499 på uføretrygd, mens det er 271 i Bø. Sett i forhold til folketallet i disse to kommunene er man langt over resten av Vesterålen, med hele 18% av befolkningen som uføre.

Ved utgangen av desember 2019 var 13,6 prosent av befolkningen (18-67 år) i Nordland uføretrygdet. Det er i alt 20 519 mottakere av uføretrygd. Dette er 733 flere personer enn i fjor, som tilsvarer en økning på 3,7 prosent.

Økningen i Nordland er omtrent som for landet som helhet, hvor antallet økte med 3,8 prosent. I landet er det registrert 352 197 mottakere av uføretrygd, som utgjør en andel på 10,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år.

– En stor del av økningen de siste par årene skyldes nedgang i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger, der en stor andel har gått over til uføretrygd, sier direktør for NAV Nordland Cathrine Stavnes. – Videre må veksten i antall uføre også sees i sammenheng med aldringen av befolkningen.

Sammenlignet med for ett år siden var det økning i uføreandelen i de fleste aldersgrupper, unntakene var aldersgruppene 18-19 år, 60-64 år og 65-67 år. Størst økning i uføreandel har det vært for aldersgruppen 50-54 år.

Av Nordlands 20 519 mottakere av uføretrygd, befinner en tredel seg i aldersgruppen 50-59 år. For unge under 30 år har antall uføretrygdede mer enn fordoblet seg de siste 10 årene. Ved utgangen av 2019 er 2,8 prosent av unge mellom 18 og 29 år uføretrygdet.

Det er store kommunevise forskjeller i andelen uføretrygdede. I seks av fylkets kommuner er det nedgang i uføreandelen, mens øvrige kommuner har økning fra samme periode i fjor. Høyest andel uføre i prosent av befolkningen er i Ballangen med 24,6 prosent, mens andelen i Bodø er på 9,6 prosent.

– Lokale arbeidsmarkedsforhold, utdanningsnivå og alderssammensetning forklarer noe av den geografiske variasjonen i antall uføre, sier Stavnes.