Koster 55 millioner

Nå er prislappen klar for å knytte sammen Bjørklundveien med Vesterveien i Sortland. Prosjektet er kalkulert til 55 millioner kroner, og da er det med en helt ny avkjøring til nytt boligfelt.

Slik vil Bjørklundveien komme opp i Vesterveien (skisse: Norconsult).

I mange år og i mange valgkamper har politikerne i Sortland lovet å sluttføre Bjørklundveien, slik at den kobles til Vestmarka boligfelt.

Dette har stadig blitt utsatt og skjøvet frem i tid.

Samtidig har jo prisene øket, pluss at ambisjoner og krav til standard er blitt høyere.

Nå har Norconsult lagt frem en tydelig plan, der man også har tegnet inn et nytt kryss oppover mot Rundheia.

Bare dette krysset og avkjøringa vil koste 19 millioner kroner og er en helt ny ide.

Flere grunneiere i «bymarka» har nå planer om storstilt utbygging av boliger i området Rundheia og øvre Lamarka.

Kutter man dette krysset, så blir prislappen for selve sammenkoblingen «kun» 36 millioner.

Slik blir den ferdige veien, inkludert det nye store krysset opp til Rundheia (skisse: Norconsult).

Kutter man også utsprenging av «kausen» (se gult felt i kart) synker prisen med 10 millioner til.

Planlagte trasé er om lag 500 meter med ny vei langs en gammel anleggsvei.

Deler av traseen er allerede delvis klargjort, da man kom ganske langt før det hele stoppet opp.

Den nye veistubben blir en tofelts vei med gang- og sykkelvei, samt fortau.

Arbeidet blir skjæring i løsmasser og berg på vestsiden av traseen og fylling ved østsiden av veien.

Blant annet er det planlagt en støttemur på fyllingen med lengde på om lag 150 meter og høyde på 2,5 meter.

Det er også planlagt støttemur på overside langs Vesterveien, for å kunne gjenoppbygge hagene til husene på oversiden.