Innvandrere vil jobbe

Ved utgangen av september har Nordland fortsatt landets laveste ledighet med 1,3 prosent helt ledige. I antall utgjør dette 1.600 personer som er helt uten jobb og 725 delvis ledige.

Vel 2.300 personer jakter på ny jobb i Nordland (illustrasjonsfoto).

Det er derimot en bekymring at ledigheten blant innvandrere er på hele 4,0 prosent, mens den øvrige befolkningen har 0,9 prosent helt ledige.

Blant de registrerte helt ledige arbeidssøkerne utgjør innvandrerne 39 prosent og flertallet av disse kommer fra land utenfor EU/EØS.

– Vi ser nå at ukrainerne som er kommet til Norge i løpet av det siste et og et halvt året melder seg på arbeidsmarkedet, sier NAV-direktør i Nordland Cathrine Stavnes.

– Det er viktig at de som kan kommer seg raskt ut i jobb.

De og øvrige innvandrere representerer et viktig tilskudd til bedrifter som har rekrutteringsutfordringer, sier Stavnes.

NAV har lønnstilskudd og virkemidler som dekker utgiftene til kompetansepåfyll, enten det gjelder norskkunnskaper eller fag, og vi kan også dekke utgiftene for en mentor i bedriften.

I september ble det lyst ut 1 719 stillinger i Nordland innen mange ulike yrker.

Flest stillinger finner vi innenfor helse, pleie og omsorg, med 481 utlyste stillinger i september, deretter følger butikk- og salgsarbeid med 207 utlyste stillinger.

Det er også stor etterspørsel av arbeidskraft innen reiseliv og transport, serviceyrker, industri og undervisning.

25 av fylkets kommuner har ledighet under 1,5 prosent helt ledige. En overvekt av kommunene har stabil ledighet eller nedgang fra forrige måned.

Det er Vega kommune som har lavest andel helt ledige, mens Værøy fremdeles har fylkets høyeste ledighet.

I de større bykommunene har Bodø en ledighet på 1,1 prosent, Rana 0,9 prosent, Narvik 1,6 prosent og Vefsn 0,8 prosent.

Landet som helhet har en ledighet på 1,8 prosent helt ledige.

Nordland har lavest ledighet av fylkene med 1,3 prosent helt ledige, etterfulgt av nabofylkene Trøndelag og Troms og Finnmark med 1,4 prosent helt ledige.

Høyest ledighet finner vi i Oslo med 2,3 prosent helt ledige.

I tillegg til de helt ledige er det 394 arbeidssøkere på tiltak og 725 delvis ledige i Nordland.

Dermed er det totalt 2 720 arbeidssøkere i fylket, noe som utgjør 2,2 prosent av arbeidsstyrken.