Ikke enighet om vann

Sametingets utsendte og Andøy kommune ble ikke enige om planlagte Hinnøya vannverk, da man møttes til forhandlinger i midten av mars. Rent vann i Forfjorden er ennå langt frem i tid.

Sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR) og ubrukte rør til vannverket (foto: Sametinget/O. Enoksen).

Den 16. mars møttes en stor forsamling av politikere og byråkrater for å drøfte om man kunne bli enige om påtenkte Hinnøya vannverk.

Dette skulle gi rent og sikkert vann til bygdene Fornes, Medby og Forfjord i Andøy kommune.

Møtet endte uten noen enighet. Sametinget vil ikke trekke sin innsigelse.

Fra statsforvalteren i Nordland møtte 5 personer, ledet av assisterende statsforvalter Monica Iveland.

Fra Sametinget møtte 4 personer, ledet av sametingsråd Maja Kristine Jåma (NSR).

Fra Andøy kommune møtte 5 personer, ledet av ordfører Knut Nordmo.

Dessuten deltok 2 ansatte i Nordland fylkeskommune.

Saken har sitt utspring i planen om å legge 4.800 meter med vannledning fra Finnsætervannet til et nytt vannbehandlingsanlegg og høydebasseng i Forfjorden.

Vannledningen vil legges 1,8 m under bakken for så å overdekke den med oppgravde masser for revegetering.

Sametinget ønsker et plandokument der reindriftas bruk anerkjennes og sikres juridisk.

Det er snakk om bruk av arealer og oppsatte gjerder.

Kommunen vil ikke gå så langt, da dette vil låse fast kravene for all fremtid.

Sametinget står fast på at det må skrives inn hensynssone og reindriftas anlegg må reguleres inn på plankartet.

Finnsætervannet brukes som tidvis drikkevann for reinen samt at et reingjerde er satt opp i nærheten av vannet.

Det er tidligere kjent at kravene kommer fra Vestre Hinnøy reinbeitedistrikt, ved reineier Arild Pettersen Inga.

Forhandlingene nå var altså løftet opp på det høyeste nivået man kan, før saken trolig ender til avgjørelse i Kommunaldepartementet.

Statsforvalteren konstaterte at det under møtet ikke kom til enighet om en planløsning som kommunen kan godkjenne.

Meklingsresultatet bør tas tilbake til kommunestyret for nytt planvedtak.

Kommunestyret må vurdere om innsigelsen skal imøtekommes eller om planforslaget slik det foreligger skal fastholdes.

Dersom Andøy-politikerne ikke bøyer av, må saken sendes via statsforvalteren til Kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse.

Dette betyr i klartekst at det fortsatt kan gå måneder og år før vannverket blir en realitet.

Imens lever folk i de omtalte bygdene med usikkert vann fra private brønner.

Flere i området har tidligere blitt rammet av «harepest», som følge av smitte fra smågnagere i brønnene.