Ikke bare bare å få 4G

Telenor vil sette opp ny sender på Maurnes for å gi 4G til sine kunder her. Det betyr å skifte en gammel mast mot en ny. Så enkelt var det imidlertid ikke. Selv Sametinget skal nå se på saken.

Mastene 4G

Den gamle telemasten på Maurnes skal skiftes ut med en ny, og Telenor har sendt bilder til Sortland kommune – før og etter. Dette skal nå vurderes av Nordland fylkes kulturvernmyndighet og Sametinget, pluss 16 naboer.

Regelverket for byggesaker er etterhvert blitt nokså detaljert. Det har Telenor fått erfare etter å ha søkt Sortland kommune om å skifte ut sine sendere på Maurnes for å kunne gi 4G mobilsignaler også i dette området. Den gamle masta ønskes skiftet ut samtidig med en ny, og det gir full byggesaksbehandling på omkring 4 måneder. Nå er saken sendt til uttalelse hos Sametinget, som har en måneds svarfrist. Saken er også sendt til Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland, slik at disse skal kunne gi «en plan og kulturminnefaglig vurdering».

Søknaden fra Telenor har gått via firmaet Pro Invenia as, som skal stå for selve jobben på Maurnes. I søknaden fortelles det at alt blir som før, bortsett fra at masten blir skiftet ut med en ny. -Ut over det estetiske i luft vil både frilufts og beiteområder fremstå som uforandret, skriver Andreas Lindheim.

Han påpeker videre at de har sjekket forholdet til både naturmangfoldsloven og kulturminneloven. Området ligger innenfor kartlagt friluftsområde Svellingan og Urtinden, men mastebytte vil ikke stride med formålet til friluftsområdet. Basestasjonen er innenfor aktsomhetsområde snøskred, men det vil ikke være varig opphold ved basestasjonen. Basestasjonen i seg selv utgjør ingen fare for snøskred. Masteforlengelsen meldes inn til Statens kartverks register for luftfartshindre. Grunnrettsavtale foreligger og 8 naboer er varslet.

Maurnes 4G

Masta som nå skal skiftes på Maurnes ligger litt opp fra bebyggelsen.

Søkeren mener altså at man har varslet alle som trenges og fulgt alle lover og regler. Sortland kommune sier at man er positive til tiltaket, men vil ha full byggesaksbehandling. Man mener 8 andre naboer også må varsles og vil altså ha saken til uttalelse både hos Sametinget og Nordland fylke.

-Behovet for bytte fra stolpe til en høyere mast har sin bakgrunn i at Telenor skal utbedre sin dekningskapasitet i Sortland, samt oppgradere eksisterende stasjoner med ny teknologi. Med ny teknologi vil basestasjonen gi dekning for 3G og 4G. Dette krever flere panelantenner, men dagens trestolpe er ikke dimensjonert for dette. For at det nye utstyret skal få plass i basestasjonen er det nødvendig med en ny mast, skriver Andreas Lindheim i søknaden.

Telekommunikasjonsmaster har blitt et stadig mer vanlig syn rundt omkring i LNF (landbruk-natur-friluftsliv) områder. Slike installasjoner er helt nødvendige for å tilfredsstille politiske målsetninger om dekning der folk bor og oppholder seg, samt tilfredsstille folks stadig større krav til tilgjengelig tale og datakommunikasjon. Av disse grunner vurderes fordelen ved dispensasjon som større enn ulempene. Da basestasjonen opptar lite areal, tilsidesettes ikke formålet med planen i vesentlig plan. Det bør derfor etter vår mening gis dispensasjon til tiltaket, mener Lindheim, og påpeker altså at alt vil være som før, når den nye masta er på plass.

Det blir nok 4G på Maurnes om litt, da ingen så langt har kommet med negative innspill eller kommentarer.