Hotell 68 grader nord

Knut Roald Holmøy går nå i spissen for å bygge et nytt hotell på Sortland ved Kulturfabrikken og navnet blir kanskje «68 grader nord». Detaljerte planer er ennå ikke lagt frem offentlig.

Rett nord for Kvitbrygga og Kulturfabrikken vil det nye hotellet komme, der en tomt allerede ligger klar til bygging. Planleggingen pågår for fullt.

Allerede før jul i fjor ble et selskap stiftet på Sortland med navnet «68 grader nord As». Formålet var da oppgitt som «drift av overnattingssted, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette». Selskapet ble stiftet av Knut Roald Holmøy, som da påpekte at det ikke var noen umiddelbar plan om å starte hotell.

68 grader nord er forøvrig breddegraden som Sortland ligger på, pluss mye av Vesterålen og Lofoten.

I dag ble det kjent at nettopp Holmøy er den «hemmelige» investoren som har forhandlet med Kulturfabrikken Eiendom As om å kjøpe hotell-tomta. Han har med seg Sverre Utvåg fra Harstad, som er en meget erfaren hotell-driver og eiendomsutvikler.

Formelt sett er det Holmøy Holding As ved Knut R. Holmøy og Nordic Investment AS ved Sverre Utvåg, som har inngått en opsjonsavtale med Kulturfabrikken Eiendom As om rett til å kjøpe hotelltomta på Sortland (gnr 15, bnr 2193, 2284 og 2216).

Formell overtakelse og fullstendig oppgjør for tomten vil skje når godkjent rammetillatelse foreligger fra Sortland kommune. Det er imidlertid inngått en avtale og investorene har betalt et beløp for å få en eksklusiv rett til kjøp når man er ferdig med planleggingen.

Fortsatt kan man trekke seg fra prosjektet, men slik dette nå fremstår er det mindre sannsynlig. Planleggingen har pågått i flere måneder allerede og Kulturfabrikken Eiendom As har selv deltatt i forhandlinger her.

Knut Roald Holmøy (46) er sentral i Holmøy Holding As, som driver flere trålere og oppdrett av laks. I fjor hadde konsernet 1,5 milliarder kroner i omsetning og satt igjen med et overskudd på 300 millioner. Selskapet er helt gjeldfritt.

Sverre Christian Utvåg (58) er meget sentral i eiendomsmarkedet i Harstad, der han disponerer en rekke bygårder. Han eier også Nordic-Hotellene As og hadde leieinntekter i fjor på 170 millioner kroner. Han har lang erfaring med eiendom og hoteller.

Holmøy og Utvåg sier at de nå jobber sammen for å utvikle et hotell- og bevertningskonsept tilpasset ulike kundesegment. Man vil også kartlegge hvilke tilbud og volum som samlet sett vil være riktig på Sortland. Forutsatt at man konkluderer med at konseptet da er kommersielt bærekraftig, vil man sende inn søknad om rammetillatelse til kommunen.

De to investorene tar altså flere forbehold i prosjektet. Man kan trekke seg og skrinlegge planene både om de siste regnestykkene ikke viser overskudd, eller om kommunen sier nei til rammesøknaden som så sendes inn.

På denne bakgrunn er det altså slett ikke sikkert at det blir bygget noe hotell, men muligheten har neppe noen gang vært større enn nå. De to investorene og deres selskap har både den kapital og kunnskap som skal til for å realisere en slikt prosjekt.

Utvåg samarbeider med Scandic-kjeden og eier flere hotell som drives av Scandic. Om det nye hotellet på Sortland blir Scandic eller en annen kjede, vil Utvåg ikke si noe konkret om foreløpig.